Seks jest. Ništa se ne može s njim napraviti. Seks ne gradi ceste, ne piše romane i seks sigurno ne daje nikakvo drugo zna?enje u životu osim sebe samog.- Gore Vidal

Your Ad Here

Zadnji komentari

Ginekološki pregled
Имате ли нужда от заем, за дή..
Kako privu?i seksi ž...
Sretna vam svima nova godina, ovo je još jedna go...
Preuranjena ejakulac...
Sretna vam svima nova godina, ovo je još jedna go...
Kratki upitnik
Sretna vam svima nova godina, ovo je još jedna go...
Preuranjena ejakulac...
I go by the Name Faith Luke from Paris, currently ...
Vidi Top 100

Naslovna Izdvojeni ?lanci Preuranjena ejakulacija
Preuranjena ejakulacija PDF Ispis E-mail
Autor Dalibor Bauernfrajnd   
Ponedjeljak, 10 Studeni 2008 00:29

mrlje

"Upomo?, opet mi se dogodilo!" - ?esto se naši posjetitelji foruma žale na to kako im se nerijetko doga?a preuranjena ejakulacija. Svi se pitaju zašto im se to doga?a, jesu li normalni, boje se da ih djevojka ne?e radi toga ostaviti i sl. No mi smo se bacili u malo istraživanje i pokušali na?i što potpunije odgovore na pitanja "što je to" i "kako to sprije?iti".

DEFINICIJA

P

reuranjena ejakulacija (PE) ili prijevremena ejakulacija jedan je od naj?eš?ih seksualnih problema muške populacije. Pojednostavljeno, problem opisujemo kao nemogu?nost odga?anja ejakulacije u prvim trenutcima seksualnog odnosa.

William Masters i Virginia E. Johnson (LINK) , pioniri dijagnosticiranja seksualnih poreme?aja i disfunkcije (od 1957. godine do devedesetih godina prošlog stolje?a) smatraju preuranjenom ejakulacijom ako muškarac ejakulira prije nego žena postigne orgazam u više od 50% seksualnih odnosa, neovisno o trajanju istoga.

Mnogi drugi istraživa?i su preuranjenom ejakulacijom smatrali postizanje vrhunca za manje od 2 minute od trenutka penetracije. Rezultat istraživanja koje je proveo Alfred Kinsey, poznati Ameri?ki biolog (LINK) pokazalo je da ?ak tri ?etvrtine muškaraca ejakulira za manje od 2 minute od penetracije u više od 50% svojih seksualnih odnosa.

OPIS
Problem može biti izraženiji ili manje izražen, a ovisi i o subjektivnoj procjeni oba partnera.
Preuranjenom ejakulacijom definitivno možemo nazvati situacije kod kojih dolazi do klimaksa bez ili uz minimalnu stimulaciju erogenih zona, ne nužno i isklju?ivo spolnog organa tj. penisa. Nemogu?nost kontroliranja ejakulacije je naj?eš?e popra?ena i sa izostankom osje?aja kada ?e se to uop?e dogoditi.

Iako po mnogim izvorima  najbolji seks traje 7 do 13 minuta, mnogi preuranjenom ejakulacijom smatraju kada seksualni odnos završi za manje od 10 minuta.

Najnovija istraživanja pokazuju da prosje?an seksualni odnos osoba izme?u 18 i 30 godina traje oko 6,5 minuta. Poreme?aj preuranjene ejakulacije trenutno se dijagnosticira kod muškaraca koji ejakuliraju do 1,5 minute od penetracije.

KOME SE DOGA?A
Prijevremena ejakulacija ne bira životnu dob i javlja se akutno ili kroni?no. Kroz svoj seksualno aktivni životni vijek ve?ina muškaraca susre?e se sa spomenutim problemom.
Iako je pojava ?eš?a u akutnom obliku te kod adolescenata, mnogi se bore sa ovim problemom cijeli život.

Kod prvog, ili prvih nekoliko spolnih odnosa najve?a je vjerojatnost da ?e do?i do preuranjene ejakulacije, a s godinama starosti i iskustvom, vjerojatnost za istu opada.

MOGU?I UZROCI
Preuranjenu ejakulaciju mogu uvjetovati psihološki ?imbenici, što je i naj?eš?i slu?aj, no poreme?aj nerijetko uzrokuju i razne druge bolesti i fizikalna ošte?enja (primjerice kralježnice). Poznati su i slu?ajevi gdje je preuranjena ejakulacija povezana i sa Parkinsonovom boleš?u.

Naj?eš?i uzroci su depresija, stres, nerealna o?ekivanja po pitanju kvalitete seksualnog odnosa, manjak samopouzdanja ili povijest seksualne represije (stanje u kojemu osoba nije u mogu?nosti iskazati svoju seksualnost na bilo koji na?in, naj?eš?e uzrokovano sramom ili osje?ajem krivnje (LINK).

Tako?er, trenutni problemi izme?u partnera, problemi u komunikaciji, osje?ajima ili neriješeni konflikti koji sprije?avaju emocionalnu bliskost partnera mogu uzrokovati preuranjenu ejakulaciju.

Postoje naznake kako i partnerica može utjecati na muškar?evu preuranjenu ejakulaciju.
Jedno istraživanje kod mladog bra?nog para (Tullberg, 1999.) otkrilo je da je muškarac podložan fazama partneri?inog menstrualnog ciklusa, te da je skloniji preuranjenoj ejakulaciji za vrijeme plodnih dana. Druga istraživanja tvrde da mla?i muškarci sa starijim partnericama u prosjeku ejakuliraju ranije nego muškarci sa partnericama podjednake dobi (ili sa mla?im partnericama).

MOGU?E POSLJEDICE
Iako je ?est uzrok preuranjene ejakulacije upravo nesigurnost u vlastito umije?e i kvalitetu spolnog odnosa, preuranjena ejakulacija upravo pridonosi pove?avanju spomenute nesigurnosti. Muškarci ?esto podcjenjuju odnos seksualnog zadovoljstva i emocionalne stabilnosti u vezi. U?estala pojava preuranjene ejakulacije može znatno utjecati na nezadovoljstvo Vaše partnerice u vezi. Izbjegavanje seksualnog odnosa zbog straha od ponavljanja preuranjene ejakulacije je izuzetno ?est kod pripadnica ljepšeg spola. Prekidi veze i nevjera su naj?eš?e posljedice, ukoliko problem postane kroni?an.

MOGU?A RJEŠENJA
?ak i ako ste se pronašli u opisu naj?eš?e pogo?enih preuranjenom ejakulacijom, i spadate u adolescentsku dobnu skupinu, problem nikako ne treba ignorirati jer je vrlo vjerojatno da se ne?e sam izlije?iti.

Ne zaboravite, partnericu je mogu?e zadovoljiti i nakon što ste Vi dostigli svoj vrhunac. Istražujte Vašu seksualnost i seksualnost Vaše partnerice. Razgovarajte, saznajte što Vašoj partnerici odgovara. Manualna ili oralna stimulacija uz malo vježbe nedvojbeno donosi rezultate, no to ne zna?i da trebate zanemariti problem preuranjene ejakulacije.

Lijekovi mogu pomo?i u produljivanju seksualnog odnosa i odga?anju ejakulacije, no ako je uzrok psihološki, lije?ite simptom, a ne bolest pa se savjetuje izbjegavanje oslanjanje na iste.

Dokumentirano je da razni SSRI antidepresivi, poput popularnog Prozaca, Zolofta, Celexa, Effexora i Lexapro-a mogu odgoditi ejakulaciju. Paroxetine je dokazano naju?inkovitiji, no lijekove ovoga tipa ni po koju cijenu ne smijete uzimati na svoju ruku jer se radi o jakim antidepresivima koji stvaraju ovisnost, a smanjenje libida i odga?anje ejakulacije (ili potpuni izostanak iste) su jedni od mnogih mogu?ih nuspojava.

Popularnije i pristupa?nije metode su razni sprejevi i kondomi sa anestetikom, poput Durexovog „Performa“ koji sadrži pet postotnu koncentraciju lokalnog anestetika (benzocain) sa unutrašnje strane koji omogu?uje dulje seksualne odnose.

Pošto je kod ve?ine problem psihološki, mogu?e ga je lije?iti na izuzetno puno na?ina, raznim tehnikama i metodama koje su dobro dokumentirane.


MASTERS AND JOHNSONS PREPORUKE I SAZNANJA
Dugogodišnje iskustvo i istraživanje koje su proveli William Masters i Virginia E. Johnson doveli su do u?inkovite metode, ali ona traži mnogo strpljenja i vježbe.

Postupak je izuzetno jednostavan.
Prepoznavanje trenutka nakon kojega je ejakulacija neizbježna je prvi zadatak. Masturbacijom pokušajte do?i što bliže do spomenute to?ke, ali da ju ne prije?ete. U tom trenutku bitno je prekinuti sa masturbacijom i na kratko se opustiti. Sami procijenite koliko Vam vremena treba da uzbu?enje splasne, jer ukoliko ejakulirate odmah po nastavku masturbacije niste ništa postigli. Ukoliko smatrate potrebnim, opustite se u potpunosti. Gubitak erekcije ne predstavlja problem.

U?estalim ponavljanjem ove vježbe navikavate organizam za odga?anje ejakulacije i uvježbavate sebe po pitanju prepoznavanja trenutka kada treba prestati.

Naravno, ukoliko je uzrok prijevremene ejakulacije preveliko uzbu?enje, nesigurnost i sl. samo dok ste sa Vašom partnericom, vježbe bi bilo poželjno provoditi u njenom društvu.
Manualnom ili oralnom stimulacijom, partnerica Vas može dovesti do klju?nog trenutka.
Bitno je unaprijed dogovoriti sa partnericom kako ?e te joj dati do znanja kada treba prestati sa stimulacijom.

Postupak je poželjno ponoviti više puta prije nego se upustite u seksualni odnos. Pri samom odnosu, bitno je usmjeriti pažnju na pokrete i prepoznavanje trenutka kada treba zastati. Kratkotrajno obostrano mirovanje trebalo bi biti dovoljno da se izbjegne ejakulacija, no trebate biti strpljivi i nau?iti kako ju je najbolje izbje?i. Nakon kratkog opuštanja, možete nastaviti.

Ovo je ujedno i naj?eš?e korištena te najbolje dokumentirana tehnika za pristup rješavanju problema preuranjene ejakulacije. Preporu?ljivo ju je prakticirati  sa Vašom partnericom jer na taj na?in bolje upoznajete i svoju i njenu seksualnost, a sam postupak kroz komunikaciju i vježbu uklanja eventualne barijere, stres i optere?enje/strah od lošeg performansa u krevetu.
To je samo po sebi ?esto dovoljno da problem u potpunosti nestane. Još jednom ponavljam – budite strpljivi, za rezultate trebaju tjedni, ponekad i mjeseci vježbe.

Metoda mirovanja
Kod ja?e izraženih slu?ajeva preuranjene ejakulacije ?esto je potrebno svega nekoliko pokreta i do ejakulacije dolazi unutar desetak sekundi od penetracije. Tehnikom mirovanja uvjetovano je da se i Vi i Vaša partnerica nakon penetracije potpuno opustite i mirujete, te uživate u osje?aju koji Vam to pruža.

Bitno je mirovati što je duže mogu?e, sve dok ne do?e do opadanja erekcije kada možete zamoliti Vašu partnericu da stisne svoje vaginalne miši?e ili se možete minimalno pomaknuti. Ukoliko smatrate da ?e do?i do ejakulacije, u potpunosti izvadite penis i opustite se. Duboko udahnite i pokušajte ponovo, koliko god puta je potrebno dok ne smanjite svoju osjetljivost i sklonost preuranjenoj ejakulaciji.

Metoda usmjeravanja misli
Metoda koja se naj?eš?e koristi i o kojoj se naj?eš?e pri?a je metoda usmjeravanja misli na.. pa.. nešto drugo! Mnogi muškarci ju u po?etku nesvjesno koriste, a može biti prili?no u?inkovita u slu?ajevima povišenog stanja uzbu?enosti te kod muškaraca koji se tek povremeno susre?u sa problemom preuranjene ejakulacije.

Kako ju koristiti? Ukoliko ste uvježbali u Masters/Johnson metodi spomenuto prepoznavanje klju?nog trenutka ne bi trebalo biti problema. Potrebno je skrenuti misli na nešto drugo, nešto dosadno, nezanimljivo, bilo što što u Vama ne izaziva seksualno uzbu?enje. ?ak naprotiv, nešto što bi Vas ina?e u potpunosti „ohladilo“. Naravno, nemojte pretjerati i odlutati, jer riskirate gubitak erekcije.

Metoda stiskanja
Ovu prili?no jednostavnu metodu možete odraditi sami, ili uz pomo? Vaše partnerice. Metoda se zasniva na vršenju pritiska samog vrha glavi?a penisa. Pritisak je potrebno vršiti u trajanju od 10 do 20 sekundi par trenutaka prije nego što ejakulacija postane neizbježna. Stimulaciju treba prekinuti i do 30 sekundi. Kratkotrajni gubitak erekcije je mogu?. Ovu tehniku mogu?e je kombinirati sa Masters/Johnson metodom i ponavaljati koliko god puta je potrebno da se ejakulacija odgodi sve dok ne postane poželjna.

Kreme, sprejevi i kondomi
Postoje razne kreme i sprejevi sa anestetikom koji se nanosi na glavi? penisa. Konzultiranje sa lije?nikom prije uporabe je preporu?ljivo zbog mogu?ih (iako izuzetno rijetkih) alergijskih reakcija. Kondomi sa anestetikom, korištenje debljih kondoma ili 2 kondoma istovremeno je prili?no siguran na?in smanjivanja osjetljivosti i sprije?avanja preuranjene ejakulacije. Naravno, ove metode uvelike smanjuju osje?aj zadovoljstva kod muškarca i mnogi ?e ih zbog toga izbjegavati.

Viagra
Lijek primarno korišten za postizanje erekcije može Vam pomo?i i kod preuranjene ejakulacije. Mnogi muškarci tvrde da ukoliko mogu posti?i erekciju nakon prve ejakulacije, u nastavku seksualnog odnosa ejakulaciju mogu odga?ati znatno duže. Viagra uvelike smanjuje vrijeme potrebno za postizanje druge erekcije (nekada se erekcija ni ne izgubi u potpunosti)

Produžite predigru
Koncentrirajte se na Vašu partnericu za vrijeme predigre i dovedite ju do stanja visoke seksualne uzbu?enosti prije nego zapo?nete sa penetracijom. Na ovaj na?in vrijeme Vaše ejakulacije možete približiti vremenu koje je potrebno Vašoj partnerici da postigne orgazam.

Vježbom do savršenstva
Poznavanje vlastitog tijela je klju? uspjeha. Masturbacijom otkrivate svoje tijelo i osje?aje. Na taj na?in u?ite kontrolirati ejakulaciju i stje?ete potrebno samopouzdanje. Masturbacija prije samog seksualnog odnosa ?e smanjiti razinu uzbu?enja za vrijeme odnosa, pove?ati razinu samokontrole, a samim time i odgoditi vrijeme koje je potrebno za dostizanje vrhunca.

Ukoliko ni jedna od navedenih metoda ne funkcionira, možete pomo? potražiti kod Vašeg lije?nika koji Vam može preporu?iti terapeuta/psihologa, no naj?eš?e je samo potrebno biti uporan i ustrajati u u?enju samokontrole.

Vježbom se možete dovesti do savršenstva što ?e Vam nedvojbeno unaprijediti seksualni život sa Vašom partnericom.

Trackback(0)
Komentari (85)add comment

Marijo said:

?lanak je odli?an! malo mi je pomogao da shvatim neke stvari
 
report abuse
vote down
vote up
Studeni 13, 2008
Votes: +6

Gaga said:

Veoma ozbiljan clanak koji prakticno pristupa problemu sa realnim pretpostavkama. Pomogao mi je u tome da odredim put kojim cu ici i ustedeti novac za raznorazne gluposti koje ne daju efekta.
 
report abuse
vote down
vote up
Prosinac 10, 2008
Votes: +4
..., Lowly rated comment [Show]
..., Lowly rated comment [Show]
..., Lowly rated comment [Show]

feminine said:

@Lujo
Ne, nebi trebao da mislis na fudbal prilikom sexa nego na svoju Partnericu. I njoj je potrebno najmanje 20 minuta da dozivi vrhunac, dok to muskarci uspiju i za par sekundi!
Kao sto si rekao - sex je uzivanje u zivotu. Ali bi trebao da bude uzivanje i za zenu.

Mislim da je ovaj clanak od velike pomoci za sve pogodjene.
 
report abuse
vote down
vote up
SijeÄŤanj 14, 2010
Votes: +0

Acab said:

problem je kod mene taj što ako mislim na druge stvari tijekom seksa mi se kita po?ne spuštat xD Tako da mogu birat ili da mislim na to i ševim par minuta ili da ne mislim i ne ševim nikako.
 
report abuse
vote down
vote up
VeljaÄŤa 10, 2010
Votes: +0

ante said:

Ako ga stvarno voliš, imaj razumijevanja. Reci mu da ga razumiješ, ali da tebi treba malo više od minute i skupa poradite na tome. Ako nikako ne može "potrajati" duže, uvijek postoje prsti, jezik i igra?ke.
 
report abuse
vote down
vote up
VeljaÄŤa 25, 2010
Votes: +0

frik said:

svaka cast na clanku. pravi sam dokaz da se vrijedi potruditi kako bi se nesto postiglo. evo i recept. upali porno film,drkaj ko zivotinja,kad ti do?e svrsit stani,pomaze i ako ga opalis jednom dva put ali umjerenom jacinom da ne bi bilo. dnevno tri cetri puta tako napravite i nakon 2,3 tjedna sex bi treabao biti ,bar je meni bio do 7-8 min duzi.a ti djevojko svakako preporuci moj recept dragom. neces nista izgubit a zamisli sta mozes dobit. sex na ex
 
report abuse
vote down
vote up
Svibanj 17, 2010
Votes: +5

ivica said:

this is ok, but i need something better and more attractive... For example? smilies/cool.gif
 
report abuse
vote down
vote up
Srpanj 25, 2010
Votes: +0

Stefan said:

JA bih željeo da vas pitam ja imam 13 godine i jos nemogu izdrkati.Kad cu otprilike moci izdrkati??Osim toga jos bih zeljeo da vas pitam koliko smijem puta na dan drkati....
 
report abuse
vote down
vote up
Kolovoz 31, 2010
Votes: +3

Mark Rowney said:

ovako na dan mozes drkat koliko god oces vjerojatno ces prvi put kad si na dan izdrkas imat puno sperme i duko ces svrsavat a kasnije ces imat manje sperme i postat ce ti dosadno heh a ovo u vezi godina neznam ja sam sa 11 dobio spermu i poco drkat sad mi je 14 i vec sam exxpert smilies/grin.gif
 
report abuse
vote down
vote up
Kolovoz 17, 2011
Votes: +2

Austin Johnosh said:

E ovo još nisam ?uo. Exxpert u drkanju smilies/cheesy.gif Svaka ?ast smilies/wink.gif

A ti Stefane nemoj još drkat. Odi se igrat s ne?im umjesto da drkaš. ?uo sam da ti kita prestane rast ?im prvi put izdrkaš. Al to sam samo ?uo nemogu potvrditi. Možda Mark Rowney može.

Peace
 
report abuse
vote down
vote up
SijeÄŤanj 12, 2012
Votes: -3

Berke said:

ja imam 13 god i jos nemogu izdrkati kao ni stefan neznam zasto jel moji rijatelji mogu smilies/shocked.gif
 
report abuse
vote down
vote up
VeljaÄŤa 01, 2012
Votes: -1

drkam_kitu_drka_ona_mene said:

daj odjebite sa ?lanka smilies/angry.gif
 
report abuse
vote down
vote up
VeljaÄŤa 23, 2012
Votes: +1

sladjan said:

recite mi jedno, sta da koristim, i do cega dolazita preuranjena ejakulacija, neznam sta da radimm vise, daj pomozite mi kako znate i umete
 
report abuse
vote down
vote up
Studeni 04, 2012
Votes: -1

euro dojave said:

ima jedno pitanje..spavao sam sa devojkom i svrsio sam van nje,obrisao sam ga i posle 10 min sam pisao,a posle 15 min smo nastavili opet da spavamo,zanima me da li ona moze da ostane trudna?
 
report abuse
vote down
vote up
Prosinac 27, 2012
Votes: +0

Eva said:

O uzrocima preuranjene ejakulacije mozete pro?itati na http://preuranjena-ejakulacija.com/

ako shvatite svoj uzrok možda ?ete si onda znati i pomo?i. Ovdje se govori o nekakvom Delayeru
 
report abuse
vote down
vote up
Rujan 06, 2013
Votes: +0

Alen_Pula said:

Ma postoji delayer gel u spreju koji naneseš na kurac 15-30 minuta prije seksa i možeš jebati bez problema i sat vremena. Imao sam problem da bih svršio nakon 5-10 minuta, a to nije bilo dovoljno mojoj ženi da ona svrši. Sad je sve ok i stvarno pomaže.
 
report abuse
vote down
vote up
Rujan 20, 2013
Votes: -1

prcivoje said:

e ovo uopste pomaze?
 
report abuse
vote down
vote up
Srpanj 26, 2015
Votes: -3

HelenaRobeson said:

Jeste li u potrazi za kredit? Ili ste odbili kredit od strane banke ili finansijske institucije za jedan ili više razloga? Imate pravo mjesto za kredit rješenja ovde! HelenaRobeson kredit firma mi smo ograni?eni u daju kredite kompanijama i pojedincima na niskim i pristupa?nim kamatnu stopu od 2%. Molimo kontaktirajte nas putem e-maila danas preko \n Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript '> Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript :
APLIKANT PODACI:
  1) Ime i prezime:
  2) Država:
  3) Adresa: a
  4) Država
  5) Sex:
  6) Bra?ni status:
  7) Zanimanje:
  smilies/cool.gif Broj telefona:
  9) Trenutno položaj na radnom mestu:
  10) Mjese?ni prihod:
  11) Iznos kredita Potrebno:
  12) kredita Trajanje:
  13) Svrha kredita:
  14) Religija:
  15) Da li ste se prijavili ranije;
  16) datum ro?enja;
  hvala,
Gospo?a Helena Robeson
 
report abuse
vote down
vote up
Studeni 03, 2016
Votes: -2

Aliciana Castelo said:

zdravo
Ja sam gospo?a Aliciana Castelo privatni zajam zajmodavac koji daje životno vrijeme priliku kredita. Trebate li hitni zajam za otplatu dugova ili trebate kapitalni zajam za poboljšanje poslovanja? Jesu li banke i druge financijske agencije odbili? Trebate li konsolidaciju ili hipotekarni kredit? Ne tražite dalje jer smo ovdje zbog svih vaših financijskih problema. Posudimo novac od ljudi koji trebaju financijsku pomo?, koji imaju loš kredit ili trebaju novac za pla?anje ra?una, da ulažu u posao po stopi od 2%. Želim koristiti ovaj medij kako bi obavijestio javnost da pružamo pouzdanu pomo? i korisnicu, a mi ?emo biti spremni ponuditi vam zajam.

Pošaljite nam e-mail na: ( Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript ) Hvala
 
report abuse
vote down
vote up
Lipanj 28, 2017
Votes: +0

Albertocardonafirm said:

Da li vam je potreban dan danas?
Naša kompanija može pomo?i svima kojima je potreban kredit. Na svim opsegom amou trebaju vam krediti od $ 1,000 do $ 50,000,000.00. Visoki kredit ne?e biti dostupan svim korisnicima, ali ako možete ispuniti sve uslove, to ?e vam pomo?i da dobijete novac koji tražite, bez obzira da li je kredit dobar, loš ili negde izme?u, mi smo ovdje Pomo?.
Privatnost i sigurnost
Vaše informacije su sigurne i sigurne.
              Kontaktirajte nas danas.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
 
report abuse
vote down
vote up
Kolovoz 09, 2017
Votes: +1

tomsonalexlenders said:

Da li vam je potreban trenutni kredit danas?
Mi daju kredite poslovnim muškarcima i ženama,

a mi takode dodeljujemo obrazovne kredite u

stvari sve vrste kredita koje želite, u rasponu od $

1000 do $ 1000000
Kontaktirajte danas i budite deo koji ce promeniti

svet s vašom poslovnom idejom
Pošaljite nam e-mail danas
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript 
report abuse
vote down
vote up
Kolovoz 09, 2017
Votes: +1

Henry Clark said:

Pažnja,
Prijavite se za brz, siguran i povoljan zajam za isplatu ra?una, Xmas kredita, hipotekarnog kredita, konsolidacijskog kredita i pokretanje novog posla ili ponovnog financiranja projekata po najnižoj kamatnoj stopi od 3%. Kontaktirajte nas danas putem: \n Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript '> Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript s potrebnim iznosom kredita.
Mi smo certificirani, registrirani i legitimni zajmodavac i mi ?emo vam bolje služiti !.
Danas nas možete kontaktirati ako ste zainteresirani za dobivanje ovog zajma, kontaktirajte nas za više informacija o procesu kreditiranja, procesa kao što su uvjeti zajma i na?in prenošenja zajma. Trebamo vaš hitni odgovor ako ste zainteresirani i ne?ete ga požaliti.


NAPOMENA: Svi odgovori trebaju biti proslije?eni na:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Hvala ti!
 
report abuse
vote down
vote up
Rujan 20, 2017
Votes: +0

Henry Clark said:

Pažnja,
Prijavite se za brz, siguran i povoljan zajam za isplatu ra?una, Xmas kredita, hipotekarnog kredita, konsolidacijskog kredita i pokretanje novog posla ili ponovnog financiranja projekata po najnižoj kamatnoj stopi od 3%. Kontaktirajte nas danas putem: \n Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript '> Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript s potrebnim iznosom kredita.
Mi smo certificirani, registrirani i legitimni zajmodavac i mi ?emo vam bolje služiti !.
Danas nas možete kontaktirati ako ste zainteresirani za dobivanje ovog zajma, kontaktirajte nas za više informacija o procesu kreditiranja, procesa kao što su uvjeti zajma i na?in prenošenja zajma. Trebamo vaš hitni odgovor ako ste zainteresirani i ne?ete ga požaliti.


NAPOMENA: Svi odgovori trebaju biti proslije?eni na:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Hvala ti!
 
report abuse
vote down
vote up
Rujan 20, 2017
Votes: +0

Robert David said:

Zdravo,
Jeste li razmatrali opcije za financiranje nove kupnje ku?e, izgradnje, kredita za nekretnine, refinanciranja, konsolidacije duga, osobnih ili poslovnih ciljeva? Dobrodošli u budu?nost! Financiranje lako s nama. Kontaktirajte nas dok nudimo našu financijsku uslugu uz nisku i povoljnu kamatnu stopu od 2% za zajmove s dugim i kratkim rokom. Zainteresirani kandidati trebaju nas kontaktirati za daljnje postupke stjecanja zajma putem ( Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript )
 
report abuse
vote down
vote up
Rujan 22, 2017
Votes: +0

IVAN ALEKSANDRA said:

Da li vam je potreban kredit? Da li vam je potreban hitan kredit da biste o?istili svoje dugove ili vam trebaju kapitalni zajam kako biste poboljšali svoje poslovanje? Da li su vas odbile banke i druge finansijske agencije? Ne tražite dalje, mi smo ovde da vam pomognemo finansijski, sve što sada treba da uradite je da nam pošaljete e-mail preko ( Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript ) da biste dobili svoj kredit u jasnim i razumljivim uslovima. Vaša sre?a je 100% zagarantovana.
Pošaljite nam e-mail na: ( Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript )
 
report abuse
vote down
vote up
Rujan 25, 2017
Votes: +0

Victoria said:

zajam! zajam!! zajam!!!
Tražite uglednu i akreditiranu privatnu tvrtku koja nudi kredite za životnu priliku. Nudimo sve vrste kredita na vrlo brz i jednostavan na?in, osobni zajmovi, auto krediti, hipotekarni krediti, studentski krediti, poslovni krediti, investicijski krediti, konsolidacija duga i još mnogo toga. Jeste li odbili banke i druge financijske institucije? Trebate li kredit za konsolidaciju ili hipoteku? Nemojte više izgledati kao da smo ovdje da bismo sve vaše financijske probleme stvar prošlosti. Mi posu?ujemo sredstva pojedincima i tvrtkama kojima je potrebna financijska pomo? po stopi od 2%. Nije potreban broj socijalnog osiguranja i nije potrebna provjera kredita, 100% zajam?eno. Želim koristiti ovaj medij kako bismo vas obavijestili da pružamo pouzdanu i pomo?nu pomo? i rado ?emo vam ponuditi zajam.
Pošaljite nam e-mail na: ( Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript ) kako biste se prijavili za kredit
 
report abuse
vote down
vote up
Rujan 30, 2017
Votes: +0

victoria said:

zajam! zajam!! zajam!!!
Tražite uglednu i akreditiranu privatnu tvrtku koja nudi kredite za životnu priliku. Nudimo sve vrste kredita na vrlo brz i jednostavan na?in, osobni zajmovi, auto krediti, hipotekarni zajmovi, studentski krediti, poslovni krediti, investicijski zajmovi, konsolidacija duga i još mnogo toga. Jeste li odbili banke i druge financijske institucije? Trebate li kredit za konsolidaciju ili hipoteku? Nemojte više izgledati kao da smo ovdje da bismo sve vaše financijske probleme stvar prošlosti. Mi posu?ujemo sredstva pojedincima i tvrtkama kojima je potrebna financijska pomo? po stopi od 2%. Nije potreban broj socijalnog osiguranja i nije potrebna provjera kredita, 100% zajam?eno. Želim koristiti ovaj medij kako bismo vas obavijestili da pružamo pouzdanu i pomo?nu pomo? i rado ?emo vam ponuditi zajam.
Pošaljite nam e-mail na: ( Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript ) kako biste se prijavili za kredit
 
report abuse
vote down
vote up
Listopad 27, 2017
Votes: +0

victoria said:

kredit! kredit! kredit !!!
Tražite uglednu i akreditovanu privatnu kreditnu kompaniju koja pruža zajmove za životnu priliku. Mi nudimo sve vrste kredita na veoma brz i lak na?in, li?ni krediti, auto krediti, hipotekarni krediti, studentski krediti, poslovni krediti, investicioni krediti, konsolidacija duga i još mnogo toga. Da li su vas odbile banke i druge finansijske institucije? Da li vam je potreban kredit za konsolidaciju ili hipoteka? Ne gledajte više kao da smo ovde da sve finansijske probleme u?inimo stvarima prošlosti. Mi pružamo sredstva pojedincima i kompanijama kojima je potrebna finansijska pomo? po stopi od 2%. Nije potreban broj socijalnog osiguranja i nije potreban kreditni pregled, 100% garantovano. Želim da koristim ovaj medijum da vas obavestim da pružamo pouzdanu i pomo?nu pomo? i rado ?emo Vam ponuditi zajam.
Zatim pošaljite nam e-mail na: ( Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript ) da podnesete zahtev za kredit
 
report abuse
vote down
vote up
Listopad 28, 2017
Votes: +0

ESTHER ALVARADO said:

Pozdrav svima,
Ja sam gospo?a Esther Alvarado privatni zajmovnik koji daje zajmove za životno razdoblje. Trebate hitni zajam za brisanje dugova ili vam je potreban kapitalni zajam za poboljšanje poslovanja? Jeste li odbijali banke i druge financijske agencije?
Trebate konsolidaciju ili hipotekarni kredit? Nemojte tražiti dalje, jer smo ovdje zbog svih vaših financijskih problema. Posudujemo sredstva ljudima kojima je potrebna financijska pomo?, koja imaju loše kreditne ili potrebne novce za pla?anje ra?una, da ulažu u posao po stopi od 2%. Želim koristiti ovaj medij kako bih obavijestio javnost da pružamo pouzdanu pomo? i korisnike te ?emo vam biti spremni ponuditi zajam.
Pošaljite nam e-poštu na: ( Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript )
 
report abuse
vote down
vote up
Listopad 29, 2017
Votes: -1

David said:

Dobar dan,

Potreban vam je hitan kredit za zapo?injanje velikog posla Ovo je kreditni rejting kompanije. Da?e zajam po stopi od 2% za Zajmoprimac ?e biti zajam zajma zajma. Da?e zajam od 50.000 dolara, 1.000.000 dolara. 100.000.000 dolara. Za zajmoprimca zavisi potreba za podnosiocu kredita, maksimum od 1 do 30 godina. Ako vam zatreba Loan Kontaktirajte nas sa našim kreditnim aranžmanom ili pošaljite nam e-mail \n Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript '> Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript za bilo koji kredit koji vam je potreban.

Informacije zajmoprimaca

Tvoje ime ...
Tvoja država.....
vaša adresa .....
tvoja profesija ...
Socijalni status .......
Trenutna situacija na radnom mestu
.................................. ...
Telefonski brojevi / mobitel / telefonski ured
.................................. ...
Mjesecna zarada .....
Trajanje kredita
Iznos kredita
Kako si cuo za nas?
.................................. .......
Nudimo i kredit za isplatu duga i ra?una,

Kontakt: \n Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript '> Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

S poštovanjem.
 
report abuse
vote down
vote up
Studeni 14, 2017
Votes: +0

IVAN ALEKSANDRA said:

Pozor svima
Želimo obavijestiti javnost da je kreditna tvrtka Ivan Aleksandra trenuta?no davanje kredita po pristupa?noj stopi od 2% godišnje kamatne stope. Ako vam je potrebna financijska sredstva za širenje poslovanja, poljoprivrednu namjenu, otplatu duga i obrazovnog kredita onda vam možemo pružiti veliku pomo? i pomo?. Za dodatne upite o našem kreditnom programu preporu?ujemo da se obratite našoj službenoj adresi na: ( Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript ).
 
report abuse
vote down
vote up
Studeni 27, 2017
Votes: +0

gina said:

Moje ime je Gina Acampora i danas govorim kao najsretnija osoba u cijelom divljom svijetu i rekla sam sebi da bilo koji zajmodavac koji spasi moju obitelj iz naše loše situacije, re?i ?u ime cijelom divljem svijetu i ja sam tako sretan što mogu re?i da se moja obitelj vratila zauvijek jer sam imala potrebu za kreditom od 100.000 eura kako bih zapo?eo svoj život posvuda, zbog moje profesije kao jedine mame, s 4 djece i cijelim se svijetom ?inilo da je visio na mene dok nisam upoznao Boga poslao zajam Društvo koje je promijenilo moj život i moju obitelj, Boga strašna tvrtka, Nora Mildred, bila je spasitelj Bog poslao spasiti moju obitelj uz zajam 100.000 eura kontaktirajte joj \n Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript '> Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript
 
report abuse
vote down
vote up
Prosinac 13, 2017
Votes: +0

mr paul said:

OPORTUNIDAD PARA TI HOY NO TE LO PIERDAS

Únase a los grandes Illuminati hoy y hágase rico, famoso y rico en los negocios, la música, el mundo político, social y económico y también obtenga la suma de 3 millones de dólares con un hogar gratis de su elección para vivir en el mundo. Y también recibirá un millón de dólares como ingreso mensual y también se le dará dinero para poner en marcha un negocio de su elección ...
Si está interesado, complete la siguiente información a este correo electrónico a continuación
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Nombre completo………………………………
País ........................ ........ ............
Estado de origen……………………….
Fecha de nacimiento………………………….
Sexo ................................. .... ..........
Dirección……………………………….
Teléfono ......... ........ ........................... ..
Dirección de correo electrónico………………………
que contiene todos tus detalles Cuéntanos poco sobre ti y
sacrificios humanos y No mal ... es un culto de
Illuminati grupo de los prominentes. NUESTRO CORREO ELECTRÓNICO
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
 
report abuse
vote down
vote up
SijeÄŤanj 12, 2018
Votes: +0

VICTORIA EMMANUEL said:

zajam! zajam!! zajam!!!
Tražite uglednu i akreditiranu privatnu tvrtku koja nudi kredite za životnu priliku. Nudimo sve vrste kredita na vrlo brz i jednostavan na?in, osobni zajmovi, auto krediti, hipotekarni krediti, studentski krediti, poslovni krediti, investicijski krediti, konsolidacija duga i još mnogo toga. Jeste li odbili banke i druge financijske institucije? Trebate li kredit za konsolidaciju ili hipoteku? Nemoj više izgledati kao da smo ovdje kako bismo sve svoje financijske probleme u?inili stvarom iz prošlosti. Mi posu?ujemo sredstva pojedincima i tvrtkama kojima je potrebna financijska pomo? po stopi od 2%. Nije potreban broj socijalnog osiguranja i nije potrebna provjera kredita, 100% zajam?eno. Želim koristiti ovaj medij kako bismo vas obavijestili da pružamo pouzdanu i pomo?nu pomo? i rado ?emo vam ponuditi zajam.
Pošaljite nam e-mail na: ( Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript ) kako biste se prijavili za kredit
 
report abuse
vote down
vote up
SijeÄŤanj 25, 2018
Votes: +0

ANITA GERARD said:

zajam! zajam!! zajam!!!
Tražite uglednu i akreditiranu privatnu tvrtku koja nudi kredite za životnu priliku. Nudimo sve vrste kredita na vrlo brz i jednostavan na?in, osobni zajmovi, auto krediti, hipotekarni zajmovi, studentski krediti, poslovni krediti, investicijski zajmovi, konsolidacija duga i još mnogo toga. Jeste li odbili banke i druge financijske institucije? Trebate li kredit za konsolidaciju ili hipoteku? Nemojte više izgledati kao da smo ovdje da bismo sve vaše financijske probleme stvar prošlosti. Mi posu?ujemo sredstva pojedincima i tvrtkama kojima je potrebna financijska pomo? po stopi od 2%. Nije potreban broj socijalnog osiguranja i nije potrebna provjera kredita, 100% zajam?eno. Želim koristiti ovaj medij kako bismo vas obavijestili da pružamo pouzdanu i pomo?nu pomo? i rado ?emo vam ponuditi zajam.
Pošaljite nam e-poruku na adresu: ( Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript ) kako biste se prijavili za zajam
 
report abuse
vote down
vote up
VeljaÄŤa 04, 2018
Votes: +0

Larry Maxwell said:

Mi smo krš?anska organizacija koja se formira kako bi pomogla ljudima u potrebama pomagala, kao što je financijska pomo?. Stoga, ako prolazite kroz financijske poteško?e ili ste u bilo kakvoj financijskoj situaciji i trebate sredstva za pokretanje vlastitog posla ili vam je potreban zajam podmiriti dug ili isplatiti ra?une, zapo?eti s lijepim poslom, ili vam je teško dobiti kapitalni kredit od lokalnih banaka, kontaktirajte nas danas putem e-maila ( Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript ) jer Biblija kaže: "Luke 11:10 Svatko tko pita prima; onaj koji traži nalazi; i onima koji kucaju, otvorit ?e se vrata "Zato nemojte dopustiti da te prilike pro?u jer je Isus isti, ju?er, danas i zauvijek više. Molim te, ovo je za ozbiljni um i Bog koji se boji ljudi.

Tvoje ime:
SEKS;
DOB;
Zemlja
Iznos pozajmice:
Trajanje zajma:
SVRHA ZAJMA;
VAŠ MJESE?NI DOBIT;
Valjan broj mobitela:
Zahvaljujemo na razumijevanju vašeg kontakta kao
?ekamo
Pozdrav
Upravljanje
E-pošta: ( Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript )
 
report abuse
vote down
vote up
VeljaÄŤa 26, 2018
Votes: +0

VICTORIA EMMANUEL said:

kredit! kredita!! kredit!!!Jeste li u potrazi za renomiranim i akreditirani privatni kredit tvrtka koja nudi kredite za životna prilika.Nudimo sve vrste kredita u vrlo brzo i jednostavan na?in, Potroša?ki krediti, auto krediti, hipotekarni krediti, Studentski krediti, poslovni krediti, investicijske kredite, dug konsolidacija i još mnogo toga.Te odba?ene od strane banaka i drugih financijskih institucija?Treba ti konsolidacije kredit ili hipoteku? DAo ne izgleda više kao mi smo ovdje da bi sve svoje financijske probleme stvar prošlosti.Mi posuditi sredstva za pojedince i tvrtke koje trebaju financijsku pomo? po stopi od 2%.Nema socijalno potrebna i nijedan kreditni ?ek potrebno, 100% zajam?eno.Želim koristiti ovaj medij da vas obavijestiti da smo pružiti pouzdan i podrška pomo? i rado ?e vam ponuditi kredit.Onda nam pošaljite e-mail na: ( Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript ) za podnošenje zahtjeva za kredit
 
report abuse
vote down
vote up
OĹľujak 05, 2018
Votes: +0

ANITA GERARD said:

kredit! kredita!! kredit!!!Jeste li u potrazi za renomiranim i akreditirani privatni kredit tvrtka koja nudi kredite za životna prilika.Nudimo sve vrste kredita u vrlo brzo i jednostavan na?in, Potroša?ki krediti, auto krediti, hipotekarni krediti, Studentski krediti, poslovni krediti, investicijske kredite, dug konsolidacija i još mnogo toga.Te odba?ene od strane banaka i drugih financijskih institucija?Treba ti konsolidacije kredit ili hipoteku? Ne izgledaju više kao da smo ovdje da bi sve svoje financijske probleme stvar prošlosti.Mi posuditi sredstva za pojedince i tvrtke koje trebaju financijsku pomo? po stopi od 2%.Nema socijalno potrebna i nijedan kreditni ?ek potrebno, 100% zajam?eno.Želim koristiti ovaj medij da vas obavijestiti da smo pružiti pouzdan i podrška pomo? i rado ?e vam ponuditi kredit.Onda nam pošaljite e-mail na: ( Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript ) za podnošenje zahtjeva za kredit

 
report abuse
vote down
vote up
OĹľujak 15, 2018
Votes: +0

Mr Josh Hawley said:

Zdravo,
Ja sam gospodin Josh Hawley, li?ni zajmodavac koji pruža zajmove životne mogu?nosti pojedincima, institucijama, organizacijama i sli?no samo sa 2% kamatnom stopom bez ikakvog kolaterala .... Da li vam je potreban trenutni kredit da biste isplatili svoj dug ili Da li vam je potreban kredit da biste poboljšali svoje poslovanje? Banke i druge finansijske institucije su odbijene? Da li vam je potreban kredit za konsolidaciju ili hipoteka? Sve vaše brige su gotovo jer smo ovde da sve finansijske probleme u?inimo stvarima prošlosti.
Kontaktirajte nas putem emaila ( Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript ) za više detalja ..

S poštovanjem!
 
report abuse
vote down
vote up
OĹľujak 16, 2018
Votes: +0

Lending Tree said:

Dobre vijesti 2018 Kreda za registrovano / odobreno kreditno lice kome možete vjerovati 100% !!!

Svi znamo da je obe?anje dug, sve dok to ne bude ispunjeno ... Nikada ne?u zaboraviti obe?anje koje sam dala Jody Feragenu jer mi je pokazala da se svi možemo još uvek sretati bezopasnim, dobrim i povjerljivim ljudima na internetu. Ako vam je potreban kredit ili imate bilo kakav finansijski problem, slobodno ga kontaktirajte putem e-pošte u bilo kom trenutku na njenoj li?noj email adresi za lizing drvo ( Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript ). Bog te blagoslovio ove godine dok deliš ovu dobru vest !!!

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
 
report abuse
vote down
vote up
Travanj 07, 2018
Votes: +0

Christian Calvin said:

Zdravo,
Moje ime je Christian Calvin
Pre svega pohvalim ose?aj sigurnosti, jer sam ovde prevaren pre nego što mi prijatelj koji je dobije kredit pozajmio me na Email: ( Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript )

Nakon što sam podneo kopiju moje li?ne karte i detalja o mom ra?unu, moj kredit je odobren, bio je neverovatan, mislio sam da ?e biti isto kao i ostali, koji su uzeli moj novac i nikad više nisam ?uo za njih, dobio sam zajam za sat vremena kasnije, "DA" me je pozvala moja banka da je na moj ra?un bio depozit.

Oni su stvarni, sve što treba da uradite jeste da pratite uputstva i proces prijave
 Kompanija je dobra kompanija, pomogli su mi kada mi je bilo potrebno novca, zato svjedo?im o njihovim dobrim djelima .. molim te, kad kona?no uzmete svoj kredit, potrudite se da obavijestite ljude o dobrom radu ove kompanije , tako da ne?e biti žrtve lažnih i bezvrednih ljudi, koji sebe nazivaju korporativnim zajmodavcima dok samo prevare i pove?avaju bol u ljudima.
možete me kontaktirati putem gmail-a: ( Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript ) u slu?aju da vam trebaju dodatne informacije
 
report abuse
vote down
vote up
Travanj 19, 2018
Votes: +0

Derek Daglas said:

Pažnja,

Da li ozbiljno tražite kredit za osnivanje preduze?a ili isplatu svojih ra?una? Da li ste bili odbijeni od strane Banke ili drugih zajmodavaca? Ne brinite više zbog toga što smo ovde da vam pružimo ono što ste tražili bez odlaganja ili problema, ljubazno nas kontaktirajte putem e-maila ispod za više informacija danas;

E-mail: \n Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript '> Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

S poštovanjem
Derek Daglas
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Ponuda od 3%
 
report abuse
vote down
vote up
Svibanj 12, 2018
Votes: +0

macus said:


Ja sam privatni investitor! Kontaktirajte nas za bilo koju vrstu ulaganja brzo putem e-pošte: europafinancialgrowth @ gmail.com.
Lil
 
report abuse
vote down
vote up
Svibanj 28, 2018
Votes: +0

Marijan_m said:

Psiha jakoooo utje?e na potenciju i samu želju za seksom.. Naravno prvo se trebate smiriti i maknuti od problema u životu.. A drugo.. Uvijek ima neka pomo?. https://regen50.hr . Koristio sam ih i ne mogu i ne?u se buniti.. Imaju u sebi ekstrakt sabal palme, sjemenke bundeve, afri?ka šljiva, kopriva, maca.. A to su sve zdrave biljke koje pomažu i kod prostate, potencije, libida...
 
report abuse
vote down
vote up
Svibanj 30, 2018
Votes: +1

Josef Lewis said:

KAKO sam postao pobjednik nakon toliko mnogo neuspjeha ATTEMPT dobivanje kredita ....

Osje?am se tako blagoslovljeno i ispunjeno. Nerado sam se prijavio za zajam koji sam ?uo za online jer sve izgleda previše dobro da bude istinito, ali bio sam uvjeren i šokiran kad je moj prijatelj na mom mjestu posla dobio zajam od Progresive Loan INC i oboje smo potvrdili i ja sam išao naprijed da primjenjujem, danas sam ponosan vlasnik moje tvrtke i zara?ivati ??novac za moju obitelj i sretnu mamu. Pa ja sam Annie Joe po imenu iz Pauls Valley, Oklahoma. Kao samohrana majka s troje djece bilo je teško dobiti posao koji bi mogao voditi brigu o meni i mojoj djeci, a imala sam toliko nov?anica za pla?anje i kako bih to u?inila najgore, imala sam loše kreditne pa nisam mogao dobiti zajam od bilo kojeg banka. Imala sam idealan po?etak poslovanja kao frizera, ali nisam imao kapitala za po?etak, Probao sam sve vrste banaka, ali nisam uspio dok se moj suradnik nije javio bogoslužnom vjerovniku koji oglašava kako bi mogao dati zajam u 2 % kamatna stopa. Šaljem im poštom putem službene adrese e-pošte ( Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript ) i odmah sam dobio odgovor, a moj je kredit odobren, a ja sam bio upu?en na web mjesto Banke gdje sam povukao kredit izravno na moj ra?un. Za rezanje pri?e kratko sam ponosan na svoju frizersku tvrtku i obe?avam svjedo?iti svijetu kako se moj život pretvorio .. Ako vam treba bilo kakav zajam, savjetujem vam da kontaktirate Progresive Loan INC i financijski se podignete E-mail: \n Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript '> Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript ILI poziv / tekst +1 (603) 786-7565


 
report abuse
vote down
vote up
Lipanj 06, 2018
Votes: +0

melvin more said:

Dobar dan svi
Je li on poslovni ?ovek ili žena? Da li ste u nekom finansijskom zbrku ili vam treba novac za postavljanje sopstvenog posla? Da li vam je potreban kredit za postavljanje lijepog malih i srednjih preduze?a? Imate li nizak kreditni rejting, a imate li problema sa dobijanjem kapitalnih zajmova od lokalnih banaka i drugih finansijskih institucija? Zainteresovani kandidati treba da nas kontaktiraju putem e-maila: ( Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript ) ili pozovite + 1-918-550-4379.

Melvin More
 
report abuse
vote down
vote up
Lipanj 08, 2018
Votes: +0

pastorgodtime said:

Želite li dobiti zajam za izlazak iz stanja spavanja koji uzrokuje bankama da ispuste vaše aplikacije za kredit kako bi dobili kredit za provedbu vaših projekata; Izgradnja stanarine ili stana; Kupi ku?u i sl. Kreditna ušteda - uzajamno ima zna?ajan kapital koji može pružiti: EURO ... 10.000 do 7.500.000 EURO, $, svima koji se nalaze su financijske potrebe ili osobe koje žele dobiti zajam ni u kojem trenutku. U pogledu kamatnih stopa, to su izme?u 1,4 i 5% ovisno o potrebnom iznosu. Za više informacija molimo kontaktirajte: { Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript } ili što nam je +1 (267) -29 (395) -29.
 
report abuse
vote down
vote up
Lipanj 18, 2018
Votes: +0

michael fuller said:

Nudimo zajmove za sve namjene.
Sada se prijavite i primajte financijsku podršku u roku od dva radna dana.
- Minimalni iznos zajma: 6.000,00 €
- Maksimalni iznos zajma: 70.000.000,00 €
- Kamatna stopa: 2% godišnje
me?unarodni zajam
* Zajmoprimac investitora
* Konsolidacija duga
* Druga hipoteka
* Poslovni zajmovi
* Osobni zajmovi
Za daljnje informacije pošaljite nam e-mail:
Naziv tvrtke: BETTER WAY COMPANY
E-adresa tvrtke \n Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript '> Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Tvrtka NMLS ID: 3142798.
Web stranica tvrtke: http: //betterwaycompany234.webs.com/
Napomena: Molimo pošaljite sve odgovore na ovu adresu e-pošte: \n Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript '> Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript
Pozdrav,
bolji na?in tvrtke
 
report abuse
vote down
vote up
Lipanj 19, 2018
Votes: +0

mr donald lee said:

Dobar dan
Da li vam je potreban kredit da biste platili svoje ra?une? Da li vam je potreban li?ni ili poslovni kredit? Da li vam je potreban kredit u druge svrhe ili vam je potreban kredit za investiranje u fabri?ku poslovnu kompaniju? Ako jeste, kontaktirajte nas danas za zajam u E_mailu datom ... { Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript } Nudimo najve?i kredit od 100 miliona dolara, a mi nudimo kredite u kilima, dolarima i u evrima do 5.000.000,00. Nudimo kredit od 2% u trajanju od 1-30 godina. Dajemo vam dva meseca grejs perioda pre po?etka mese?nog pla?anja. .... molimo vas da nam se vratite preko E_mail-a iznad.
Srda?an pozdrav
Donald Lee.
 
report abuse
vote down
vote up
Lipanj 30, 2018
Votes: +0

Mr. Richard Cosmos said:

Dobar dan,

Ja sam registrovani privatni kreditor. Mi izdavamo kredite koji pomažu ljudima i kompanijama kojima je potrebno ažurirati svoju finansijsku poziciju širom svijeta uz vrlo niske godišnje kamatne stope od 2% u toku godine, za 30-godišnji rok otplate bilo gdje u svijetu. Mi ?emo izdati kredite od 5.000 do 100.000.000 evra. Krediti su dobro osigurani i naš prioritet je osigurati maksimalnu sigurnost. Osoba koja vas zanima treba da me kontaktirate putem e-pošte ( Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript )

Ponuda kredita.
 
report abuse
vote down
vote up
Lipanj 30, 2018
Votes: +0

Mr. George Anderson said:

Danas dobijate kredit po niskoj stopi Sada se primenjuju krediti po stopi od 2% Sada možete pove?ati svoje poslovanje na ve?oj visini. Nudimo kredit za poslovne i li?ne ljude, ako vam je potreban kredit za pokretanje biznisa ili kredit za isplatu ra?una, kontaktirajte nas putem ( Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript ) i dobiti kredit od naše kompanije ... Ja ?inim najbolje kreditne usluge.

Ponuda kredita.
 
report abuse
vote down
vote up
Lipanj 30, 2018
Votes: +0

Lisa Scott said:

Bun? ziua tuturor,
Numele meu este Lisa Scott, vreau s? folosesc acest mediu pentru a împ?rt??i aceast? m?rturie despre cum am primit împrumutul meu de la o companie Legit Loan. Cu cateva luni in urma, am fost nevoit sa fiu nevoit disperata de imprumut, asa ca am contactat atat de multe companii si nu mi-a fost acordat nici un imprumut dupa atatea eforturi si plati, am fost fraudat in valoare totala de 3.000 de euro, am devenit mai mult frustrat ?i disperat pân? la o zi de încredere, am decis s? contactez un prieten de-al meu care a primit recent un împrumut online, i-am spus despre situa?ia mea financiar?, apoi mi-a povestit despre aceast? împrumut legal ?i autentic numit SUSAN WEALTH LOAN COMPANY (susanwealthloancompany @ gmail.com). Am contactat Compania ?i am primit Termenii ?i condi?iile companiei pe care i-am acceptat ?i, spre cea mai mare surpriz?, în 48 de ore, suma mea de împrumut de 40.000 € a fost aprobat? ?i transferat? în contul meu. Cred c? ?i al?i oameni m?rturisesc acela?i împrumut credincios. Ave?i nevoie de un împrumut de urgen??? contacta?i compania prin e-mail: \n Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript '> Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript
 
report abuse
vote down
vote up
Srpanj 07, 2018
Votes: +0

Patricia Martins said:

Moje ime je Patricia Martins, Jedan roditelj, pre nego što je moj suprug umro, ostavio nas je toliko duga, bio sam zbunjen i frustriran kako da platim ogroman dug. Jednog dana prošao sam kroz internet, naišao sam na iskaz (Pedra Gonçalo) o tome kako mu je GINA MORGAN pomogla u zajmu. Tako sam se prijavila za kredit od 85.000 evra u trajanju od 5 godina od Kompanije preko nje ( Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript ). Kada sam se prijavio za zajam, obavezao se BOG da ako dobijem zajam, ja ?u neka svet zna šta je uradio za mene, na moje najve?e iznena?enje, za manje od 48 sati moj kredit je odobren sa kamatom od 2%. Sada sam rešio dug svog supruga i pokrenuo sam novi život i posao. Upravo sam ispunila svoj zavet. Dakle, ako želite bilo kakvu vrstu kredita od 2%, molimo kontaktirajte GINA MORGAN LOAN COMPANY LTD na svoj e-mail \n Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript '> Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript
 
report abuse
vote down
vote up
Srpanj 26, 2018
Votes: +0

Valeria Marco said:

Moje ime je Valeria Marco, prije 6 mjeseci moj poslovni kolaps, nisam imao nade da ponovno dobijem posao alife. Pokušao sam posuditi novac iz banke, ali nisam imao dovoljno novca u mojoj kreditnoj kartici i nikakva imovina kao kolateralna za dobivanje zajma, a zatim me vrlo bliska prijateljica moga Camila Diego, upoznala me s pravi zajmodavac putem interneta pod nazivom GINA MORGAN LOAN COMPANY LTD. Ta ženska kreditna tvrtka uspjela mi je dati zajam od 160.000 eura bez imovine kao kolaterala ili kreditne kartice, ali mi je to povjerila. Tako su se moji prijatelji rekli zašto su sebi?ni, pa sam odlu?io podijeliti ove informacije sa svima. Ako vam je potreban zajam od pouzdanog zajmodavca, kontaktirajte Ginu Morgan putem e-pošte: \n Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript '> Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript
 
report abuse
vote down
vote up
Srpanj 31, 2018
Votes: +0

Joan Wilson said:

Ja sam Joan Wilson, bio sam žrtva internet scammersa dok nisam stupio u kontakt sa ovom dobrom zajmom Kompanije koja mi je dao kredit, nakon što su me prevarili 3 razli?ita kreditora. Izgubio sam celu uštedu. pre nekoliko nedelja sam pregledao internet, a onda sam naišao na svedo?enje žene koja je tako?e bila prevarena i na kraju se povezala sa legitimnom i pouzdanom zajmom pod nazivom Susan Wealth Loan Company ( Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript ) gde je kona?no dobila kredit, tako da sam odlu?io kontaktirati kreditno preduze?e. Popunila sam Obrazac za kredit i poštovala sva uputstva i dobila sam zajam od ove istinske kompanije. Zato sam se obavezao sebi da ?u nastaviti da svedo?im na internetu kako sam dobio zajam. Za vaše hitne i pouzdane zajmove bez velike kamatne stope i potraživanja kolaterala, savetujem vam da kontaktirate putem e-maila: \n Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript '> Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript
 
report abuse
vote down
vote up
Listopad 05, 2018
Votes: +0

Josef Lewis said:

Dobar dan, ja sam Josef Lewis. Ugledni, legitimni i akreditirani zajmodavac. Dajemo zajam svih vrsta na vrlo brz i jednostavan na?in, osobni zajam, zajam za auto, zajam za ku?e, studentski zajam, zajmovi za poduze?a, zajam za izumitelja, konsolidacija duga. itd

Dobiti odobrenje za poslovne ili osobne zajmove i dobiti sredstva u istom tjednu primjene. Ovi osobni zajmovi mogu se odobriti bez obzira na vašu kreditnu i postoji mnogo sretnih klijenata koji ?e podržati ovu tvrdnju. Ali ne?ete dobiti samo osobni zajam koji vam treba; dobit ?ete najjeftiniji. Ovo je naše obe?anje: Jam?imo najnižu stopu za sve zajmove s besplatnim kolateralnim naknadama.

Nastojimo ostaviti pozitivan trajan dojam prekora?ivši o?ekivanja svojih klijenata u svemu što radim. Naš cilj je postupati s vama dostojanstvom i poštovanjem pružaju?i najkvalitetniju uslugu pravodobno. Bez socijalne sigurnosti Broj potreban i nije potrebna provjera kredita, 100% zajam?ena. Ljubazno odgovorite odmah pomo?u pojedinosti u nastavku ako ste zainteresirani za zajam i biti bez prevara.

Email: \n Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript '> Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Nazovite / WhatsApp: +16626183756
Web-lokacija: https://progresivefunding.wordpress.com

 
report abuse
vote down
vote up
Listopad 06, 2018
Votes: +0

Franklin Loan said:

Pozdrav svako tijelo na ovom mjestu moje ime je Cejvan i ja sam hrvatski Želim svjedo?iti o tome kako sam spašen od strane kreditne tvrtke Sir Franklin kreditne tvrtke Tražio sam zajam od 100.000 eura za više od ?etiri mjeseca platiti za moje najamnine i pla?e za djetetove lijekove osje?am se u rukama dvojice internetskih zajmodavaca koji su ?etiri mjeseca jeli novac, a da mi nisu davali nikakav zajam, umjesto da im je prijevara i nikad nisam znao što da radim sve dok jednoga dana nisam otišao na sastanak moj prijatelj koji je sve objasnio. Sje?am se da mi se dogodilo, a ona se sje?ala da je imao prijatelja koji je radio u kreditnoj tvrtki, koji me je kontaktirao i prvi put dao moju e-poštu, a zapravo nisam zainteresiran jer sam rekao da nikada više ne?u tražiti zajam zbog onoga što se dogodilo, ohrabrio me i dao mi nadu da ih isprobam, pa sam ih kontaktirala na njihovu e-mail adresu, a ako nisam gubio vrijeme, odgovorili su mi stisnuti i tražili moje detalje, bez naglašavanja da sam proslijedio moje detalje dolje do njih i unutar n 1 sat primio sam upozorenje od moje banke o zajmu koji sam bio tako sretan i zahvalio se prijatelju i zahvalio kreditnoj tvrtki kako bih brzo platio i najamninu i bebe lijekove, ovdje sam da pomognem onima koji traže sve vrste kredita još uvijek postoji legitimna tvrtka vani ?eka da vam dati zajam, možete se obratiti tvrtki sada na njihovu e-mail adresu ( Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript ) WhatsApp: +19292227880 i želim da se svi zajedno pridružite zahvaliti tvrtke za ovaj prekrasan posao i molite Boga da ih više blagoslovi.

Cejvan
 
report abuse
vote down
vote up
Listopad 14, 2018
Votes: +0

Annie said:

Studeni 30, 2018
Votes: +0

mil said:

Imo sam jako slican problem.
Pa sam naiso na https://kamagrahrvatska.com/ i isprobo kamagru.
Od tada se osjecam puno bolje.
 
report abuse
vote down
vote up
OĹľujak 19, 2019
Votes: +0

Larry Maxwell said:

Zdravo,
Dajemo kredite u rasponu od 1.000 do 100.000.000 dolara. Naši krediti su dobro osigurani i uz maksimalnu sigurnost uz kamatnu stopu od 2%, odobravamo kredite pojedincima i organizacijama s namjerom obnove ku?e, konsolidacije dugova, refinanciranja i osnivanja poslovnih pothvata. kontaktirajte nas putem e-mail adrese: \n Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript '> Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript Mi smo me?unarodna kreditna tvrtka koja je ponudila kredite raznim pojedincima i tvrtkama u Europi, Aziji, Africi i drugim dijelovima svijeta. Dajemo zajam u USD ($) i GBP (Ł) i bilo koju valutu po vašem izboru. kontakt adresa: \n Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript '> Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript Dostupni zajmovi koje nudimo su,
* Osobni zajmovi (sigurni i neosigurani)
* Poslovni zajmovi (sigurni i neosigurani)
* Hipotekarni krediti
* Zajam kombinacije
* Studentski kredit
* Konsolidacijski zajam i još mnogo toga:
EMAIL SAD DANAS ( Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript ) Whats App +1 (470) 208-6913 Poštuj toplo
 
report abuse
vote down
vote up
OĹľujak 25, 2019
Votes: +0

Mikac said:

Kako dobiti kredit? Potrebno je odrediti koji je razlog odbijanja zajma, kako bi vam pomogao da ispunite vašu želju da financirate svoj projekt ili da se suo?ite s financijskim problemima unato? brojnim izvješ?ima banaka ili odbijanju vaše banke, pravnim i pouzdanim kreditima u iznosu do 5.000.000 kn dostupan je pod vrlo zanimljivim kriterijima. Vaše je zadovoljstvo u roku od 72 sata zajam?eno. Nema sumnje da ?emo, ako je potrebno, odobriti, molimo Vas da nam se obratite radi poštenja i suradnje na Vaše zadovoljstvo. kontakti E-mail: \n Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript '> Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript
Whatsapp: +16014558514 Hvala.
 
report abuse
vote down
vote up
Travanj 12, 2019
Votes: +0

Mrs Rose Mary said:

zdravo

Mi smo organizacija koja je formirana kako bi pomogla ljudima kojima je pomo? potrebna, poput financijske pomo?i. Dakle, ako prolazite kroz financijske poteško?e ili ste u nekoj financijskoj zbrci, a za pokretanje vlastitog poslovanja trebaju vam sredstva ili vam je potreban zajam podmirite svoj dug ili otplatite ra?une, zapo?nite lijep posao ili vam je teško dobiti kapitalni zajam od lokalnih banaka, kontaktirajte nas danas putem e-maila: \n Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript '> Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript Spreman sam dati zajmove s kamatnom stopom od 3%, Nudimo zajmove komercijalnim i privatnim tijelima u rasponu od 3.000 do maksimalno 8.000.000,00 u razdoblju od 1 do 25 godina, nudimo zajam po niskoj kamatnoj stopi i bez kreditne provjere, nudimo osobne kredite, zajmove za konsolidaciju duga , rizi?ni kapital, poslovni zajmovi, zajmovi na obrazovanje, ku?ni zajmovi ili "zajmovi iz bilo kojeg razloga! Me?utim, naša metoda nudi vam priliku da navedete potreban iznos zajma kao i trajanje koje si možete priuštiti,


INFORMACIJE O ZAJEMACIMA
Vaša imena ................
Tvoja zemlja............
Vaša država ...............
Tvoj grad................
Vaša adresa ................
Tvoja okupacija ..............
Vaš bra?ni status .........
Dob......................
Seks.........................
Broj telefona...............
Mjese?ni prihod. ..............
Najbliža rodbina.................
Iznos pozajmice.....................
Trajanje zajma .....................
Namjena zajma ...................
Jeste li se prije prijavili ............


Zahvaljujemo na razumijevanju vašem kontaktu dok o?ekujemo

Pozdrav

E-mail: \n Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript '> Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
 
report abuse
vote down
vote up
Studeni 05, 2019
Votes: +0

Mrs Rose Mary said:

zdravo

Mi smo organizacija koja je formirana kako bi pomogla ljudima kojima je pomo? potrebna, poput financijske pomo?i. Dakle, ako prolazite kroz financijske poteško?e ili ste u nekoj financijskoj zbrci, a za pokretanje vlastitog poslovanja trebaju vam sredstva ili vam je potreban zajam podmirite svoj dug ili otplatite ra?une, zapo?nite lijep posao ili vam je teško dobiti kapitalni zajam od lokalnih banaka, kontaktirajte nas danas putem e-maila: \n Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript '> Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript Spreman sam dati zajmove s kamatnom stopom od 3%, Nudimo zajmove komercijalnim i privatnim tijelima u rasponu od 3.000 do maksimalno 8.000.000,00 u razdoblju od 1 do 25 godina, nudimo zajam po niskoj kamatnoj stopi i bez kreditne provjere, nudimo osobne kredite, zajmove za konsolidaciju duga , rizi?ni kapital, poslovni zajmovi, zajmovi na obrazovanje, ku?ni zajmovi ili "zajmovi iz bilo kojeg razloga! Me?utim, naša metoda nudi vam priliku da navedete potreban iznos zajma kao i trajanje koje si možete priuštiti,


INFORMACIJE O ZAJEMACIMA
Vaša imena ................
Tvoja zemlja............
Vaša država ...............
Tvoj grad................
Vaša adresa ................
Tvoja okupacija ..............
Vaš bra?ni status .........
Dob......................
Seks.........................
Broj telefona...............
Mjese?ni prihod. ..............
Najbliža rodbina.................
Iznos pozajmice.....................
Trajanje zajma .....................
Namjena zajma ...................
Jeste li se prije prijavili ............


Zahvaljujemo na razumijevanju vašem kontaktu dok o?ekujemo

Pozdrav

E-mail: \n Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript '> Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
 
report abuse
vote down
vote up
Studeni 05, 2019
Votes: +0

robetto john said:

Ofrecemos préstamos a una tasa de interés baja del 3%. Solicite un servicio rápido y conveniente
préstamo para pagar facturas y comenzar un nuevo negocio o refinanciar sus proyectos
a una tasa de interés más barata del 3%, tiene un puntaje de crédito bajo y
les resulta difícil obtener préstamos de capital de bancos locales y otros
żinstituciones financieras? Aquí está su oportunidad de obtener un préstamo de nuestro
Organización. Ofrecemos préstamos a individuos para los siguientes propósitos y
mucho más. Préstamo personal, expansión de negocios, creación de empresas, educación,
Consolidación de deuda, préstamos de dinero duro. Contáctenos hoy por correo electrónico:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
whasApp Number +254768019021
 
report abuse
vote down
vote up
Prosinac 19, 2019
Votes: +0

Mike Morgan said:

Do you need a genuine Loan to settle your bills and startup

business? contact us now with your details to get a good

Loan at a low rate of 3% per Annual email us:

Do you need Personal Finance?

Business Cash Finance?

Unsecured Finance

Fast and Simple Finance?

Quick Application Process?

Finance. Services Rendered include,

*Debt Consolidation Finance

*Business Finance Services

*Personal Finance services Help

Please write back if interested with our interest rate EMAIL: \n Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript '> Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Call or add us on what's App +91-7428831341
 
report abuse
vote down
vote up
Studeni 27, 2020
Votes: +0

firstclassdocuments said:

Buy Real and Fake Documents Online - Buy Registered

We produce only high-quality Registered Passports, ID Cards, Driver’s License, IELTS Certificate, VISA’s, Resident Permit, Birth Certificate, Diplomas SSN, TOEFL, Exit/Entry Stamps, etc that can be used legally both nationally and internationally. It will be produce with 100% authenticity like the original documents. We also use new biometric technologies for all types of our documents.


Contact:
Wickr ID:.....Spidoplug
Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript


Documents duplicate service:
Documents duplicates producing means we will clone real existing documents and replace the informations with your provided details to suit your activities, database considering on your age, sex, nationality, etc. It will contain real name of parents of the person, address, some other useful information which can be asked at the airport and customs by immigration, ect.


Documents registration service:
For some Countries we can offer to register your new documents in the government database after it will be produced. In fact it will be the official issued documents and you can use it like the original ones. But the price for registered documents will be higher than for the regular documents producing.


Visa/Stamps Affixion Service:
We provide a possibility to affix almost all kind of stamps/VISAs into the passports to fill you more confident. We don't provide this kind of service separately from passport producing.


IELTS Certificates:
We offer high qualitative English test certificates without exam. Certificates will be original and registered in official database. All certificates we issue carries a band scores level of your choosing (6.5-9.0). IELTS is accepted by more than 10,000 organizations in over 145 countries.
This includes:
Universities, Schools, Training Colleges and Tertiary Institutes
Government departments and agencies
Professional and industry bodies
Companies and employers.

Contact:
Wickr ID:.....Spidoplug
Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
 
report abuse
vote down
vote up
Kolovoz 13, 2022
Votes: +0

Bernie Cook said:

We are universal hackers and we just succeeded with an illegal invention.. well, this seems strange but true.. we just succeeded with hacking universal ATM machines with a blank ATM card..These cards could withdraw 00 per day, depending on how they are programmed. we know this is illegal but we are living large with it.( \n Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript '> Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ) NOTE: The ATM cards has no registered account number, they can work any where in the world, and they are untraceable. If you need them, email me on \n Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript '> Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
 
report abuse
vote down
vote up
Prosinac 21, 2022
Votes: +0

Faith Luke said:

I go by the Name Faith Luke from Paris, currently residing here in CA Los Angeles, it's been 9 years since i have been working here in the United State as a Nurse, I always like using Instagram to while away time for myself and I came in contact with a guy called jiang on Instagram he's Asian american, the guy was really awesome and he told me he was into broker trading that I could invest little with $5,000 and within a year i will have enough to buy myself a home and a hospital, so i decided to invest but after 8 months I tried to withdraw and i was asked for more and all this while he encouraged me to keep investing and i had already invested 183k USD with him on his broker platform and we started dating so that really makes me confident in him but it was too late to know I have been scammed after he successfully reap me and put me in a debt of $459k. The night I was to take poison and kill myself I came across an article online about jamesmckaywizard on how him and his team have been helping people like myself who have been a victim of scam or online blackmail, i didn't hesitate but took my time to ask about him from those people testifying about him. After which I contacted them firstly, they talked to me and i was calm and he asked me about all the transaction details which i gave them' in less than 48hrs my hope to life was fully restored back i got all the money and interest which i invested and also Mr. Jiang was traced and arrested. I strongly recommend them to anyone in need, this is the right platform for you, you can reach out to them on // Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript or what'sapp +91 98632 93475
 
report abuse
vote down
vote up
OĹľujak 14, 2023
Votes: +0

Faith Luke said:

I go by the Name Faith Luke from Paris, currently residing here in CA Los Angeles, it's been 9 years since i have been working here in the United State as a Nurse, I always like using Instagram to while away time for myself and I came in contact with a guy called jiang on Instagram he's Asian american, the guy was really awesome and he told me he was into broker trading that I could invest little with $5,000 and within a year i will have enough to buy myself a home and a hospital, so i decided to invest but after 8 months I tried to withdraw and i was asked for more and all this while he encouraged me to keep investing and i had already invested 183k USD with him on his broker platform and we started dating so that really makes me confident in him but it was too late to know I have been scammed after he successfully reap me and put me in a debt of $459k. The night I was to take poison and kill myself I came across an article online about jamesmckaywizard on how him and his team have been helping people like myself who have been a victim of scam or online blackmail, i didn't hesitate but took my time to ask about him from those people testifying about him. After which I contacted them firstly, they talked to me and i was calm and he asked me about all the transaction details which i gave them' in less than 48hrs my hope to life was fully restored back i got all the money and interest which i invested and also Mr. Jiang was traced and arrested. I strongly recommend them to anyone in need, this is the right platform for you, you can reach out to them on // Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript or what'sapp +91 98632 93475
 
report abuse
vote down
vote up
OĹľujak 14, 2023
Votes: +0

KREDIT said:

Sretna vam svima nova godina, ovo je još jedna godina i ja sam među prvima koje je Bog blagoslovio početkom ove godine. Tražio sam zajmodavca i hrvatska služba za socijalno osiguranje uputila me da se obratim odvjetniku Mikeu Andersonu kako bih dobio osigurani zajam koji će me provesti kroz godinu bez stresa. Nemojte ponovno biti prevareni ove godine, slijedite pravi izvor i nabavite pravi zajam za sebe. Obratite se odvjetniku Mikeu Andersonu i on će vas provesti kroz sve financijske poteškoće. Kontakt putem e-pošte:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript Whatsapp: +447467670833
 
report abuse
vote down
vote up
OĹľujak 21, 2023
Votes: +0

Napišite komentar
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
smile
wink
laugh
grin
angry
sad
shocked
cool
tongue
kiss
cry
smaller | bigger

security image
Upišite prikazane znakove


busy
AĹľurirano ( Utorak, 02 Prosinac 2008 01:07 )