Seks bez ljubavi je zdrava tjelovjeba. - Robert A. Heinlein

Your Ad Here

Zadnji komentari

Prijelom penisa
Do you need Finance? Are you looking for Finance? ...
Prijelom penisa
Ponuda kredita od 3% primijenite sada ako vam je p...
Kondom
koliko bi trebala biti velicina penisa sa 15 godin...
Je li moj penis norm...
@mika97 ispri?avam se što kasnim sa odgovorima bud...
Menstruacija
sorry pukao mi je himen
Vidi Top 100

Incest PDF Ispis E-mail
Autor Administrator   
Ponedjeljak, 20 Listopad 2008 18:31

incest

Incest je sudjelovanje u seksualnoj aktivnosti ili brak s bliskim ?lanom obitelji, Ne samo da se ova aktivnost op?enito smatra tabuom i nemoralom, naj?e?e je to i kriminalni prijestup. Brak i seksualni postupci snose iste posljedice.

Mjesto gdje dolazi do kulturoloke diferencijacije je definicija bliskog ?lana obitelji. Neka pravosu?a smatraju samo one koji su u srodstvu ro?enjem, neka one koji su u srodstvu usvajanjem ili brakom, dok drugi zabranjuju seksualne odnose izme?u ljudi koji su odrasli u istim ku?anstvima. U zapadnom drutvu normalna zabranjena veza se podvla?i kod prvog koljena, dok je bilo to dalje preutno prihva?eno.

U izrazu argona ili uobi?ajenim izrazima, incestoidno se moe isto odnositi na veze u uskim drutvenim grupama, neprimjerenim bliskim vezama izme?u autoritativnih predstavnika i njhovih podre?enih ili izme?u ljudi istog zanimanja ili kreativnog polja.

Incest pronalazi korijene u povijesnoj mitologiji stvaranja i u drutvenim praksama drutava irom svijeta. U isto vrijeme, priroda drutvene zabrane incesta priozlazi ne samo iz naih religioznih korijena, nego, kao to ?emo i vidjeti, biolokih nunosti.

Zapadno drutvo

Mnogo ameri?kih drava priznaju dva razli?ita stupnja incesta, onaj ozbiljniji pokriva najblie krvno srodstvo kao to su otac-k?i, majka-sin i brat-sestra, a manje ozbiljna optuba je protiv daljnjih ro?aka koji se uputaju u seksualni odnos, obi?no do prvih ro?aka.

Unato? jakoj stigmi povezanoj s incestom, ?ak se i ozbiljnija optuba uobi?ajeno vodi kao najmanje kanjivi prijestup (u dravi New York na primjer, maksimalna kazna je ?etiri godine zatvora), a manje ozbiljna optuba je naj?e?e samo prijestup. Zanimljivo, mnogo zakona o incestu izri?ito ne zabranjuju seksualni odnos osim vaginalnog odnosa (kao na primjer i oralni seks) ili, to se toga ti?e, bilo koju seksualnu aktivnost izme?u ro?aka istoga spola sve dok nijedna strana nije maloljetna. Ovo ne zna?i da drutveno izop?avanje koje moe uslijediti nakon takvih aktivnosti nije ve?e od dravnih kazni.

Ova blaga strana zakona je u velikom kontrastu s onim u Australiji, gdje je incest kanjiv s maksimalnih 25 godina zatvora za ozbiljniju vrstu penetriranja u dijete (?ak i ako je to dijete starije od 18 godina), a 5 godina za manje ozbiljne optube seksualne penetracije (polu) brata ili (polu) sestre.

Incest, u svojem najviem nemoralu (u skladu sa zapadnim standardima) je naj?e?e izme?u roditelja oba spola s njihovom djecom. U ovom slu?aju incest moe prije?i granicu izme?u zabranjenog seksa na koji su pristale obje strane i izopa?ene pedofilije. Studija provedena od strane Floyda Martinsona je otkrila da su 10-15% studenata na koledu imali seksualno iskustvo u djetinjstvu s bratom ili sestrom.

Jedna od malo proirenih, ali ni u kom slu?aju univerzalnih, linija na pijesku oko koje se slau, je da je incest od strane roditelja zlostavljanje i ne treba se poticati. Unato? ovom miljenju, neka drutva incest jo uvijek smatraju nezaobilaznom ?injenicom ivota. U mnogim drutvima su neki oblici seksualnog kontakta izme?u bliskih ?lanova obitelji drutveno (i ponekad ?ak i javno) prihvatljivi i ?ak se podupiru.

Razlozi za tabu

Trae?i motivaciju drutvenih zabrana protiv incesta, vano je traiti vie u op?im pravilima, a manje u odre?enim situacijama. Antropolozi koji prou?avaju tabu incesta, primjetili su da se incest doga?a u ve?ini drutava, bez obzira na to ima li tamo zabrana protiv te aktivnosti; tako da pitanje zato imamo drutvena pravila protiv incesta na prvom mjestu, postaje puno vanije.

Da bi poblie istraili ovo pitanje pogledat ?emo tri najpoznatija izvora teorije i njihova protivljenja tabuima incesta.

Genetski argument

Ova teorija je bazirana na promatranju uro?enih mana uzrokovanih sro?ivanjem. Antropolozi odbijaju ovo objanjenje, jer sro?ivanje ne dovodi do uro?enih mana samo po sebi; dovodi do pove?anja u u?estalosti homozigota (u lai?kom izrazu: predaja loih gena, koja je pove?ana zbog toga to ljudi sli?nog genetskog koda mogu imati sli?ne genetske defekte).

Protivljenje ovoj teoriji je ?injenica da homozigote mogu skupiti potencijalne defekte u jedan skup i u?inkovito smanjiti broj defekata u populaciji, ?ine?i ih korisnim za vrstu. Na primjer: ako djeca ro?ena ovom vrstom uro?enih mana umru (ili su ubijeni) prije nego to se razmoe, krajnji ishod sro?ivanja je smanjivanje u?estalosti defektivnih gena u populaciji. Jo neto to je vrijedno spomenuti je da je seksualna stimulacija postala prolost; tj. ne koristi se vie u svrhu pravljenja djece.

Drutveni argument

Claude Levi-Strauss je argumentirao da je incest zapravo zabrana protiv veza iste grupe (endogamija), a u?inak je da se ohrabre veze izvan grupe (eksogamija). Eksogamija promovira povezivanje ina?e nepovezanih ku?anstava ili porijekla, ja?aju?i drutvenu solidarnost na taj na?in.

O ovoj teoriji se intenzivno diskutiralo od strane antropologa u 1950-ima. Prozvala je mnoge jer je koristila studiju o tabuima incesta i braka u traenju odgovora na vanije interese istraivanja antropologa u to vrijeme obiljeavanja drutvenih interakcija. Jedna od glavnih razlika u razmiljanju to se ti?e ove teorije je o porijeklu drutvene interakcije. Zbog toga to drutvo ima mnogo razli?itih svrha i definicija diljem svijeta, kako tabu incesta moe biti samo rezultat drutvenih veza, kada tabu postoji u mjestima gdje drutvene, kozmopolitanske zajednica ne postoje?

Religiozni argument

Na kraju, postoji mnogo vjerovanja da tabu incesta moe prona?i korijene u idovsko-kr?anskim religioznim tekstovima. Biblijske zabrane protiv incesta su poprili?no jasne i obilne. One se pojavljuju u svakom ve?em monoteisti?kom tekstu u zadnjih 4000 godina. Neki su ?ak pokuali iskoristiti ovu teoriju u objanjavanju tabua incesta u mjestima gdje zapadnja?ke monoteisti?ke religije nisu postojale. Gledaju?i na trgovinu svilom i druge utjecaje zapadnja?kog drutva na ne-zapadnja?ke grupe, neki stru?njaci su tvrdili da je ova dogma bila posebno jaka i urezala se u druge kulture.

Ova teorija dobiva na zna?enju kada se koristi u vezi s gore spomenutim teorijama. Ako postoji drutvena i bioloka nuda da se izbjegnu incestoidne veze, onda bi bilo koja utvr?ena i navodno legitimna zabrana protiv takvih ?inova bila lako prihva?ena.

Povijesni incest


Drevni Egipat

Izgleda da postoje dobri dokazi od stru?njaka (egiptologa i povijesni?ara o toj temi) koji nalau da su incestoidni brakovi bili raireni tijekom jednog dijela, ako ne i tijekom ?itave egipatske povijesti. Ovu tvrdnju podupiru brojni papirusi koji su zabiljeili zajednice bra?e i sestara u obitelji. Navodno je nae drutveno prihva?anje tabua incesta dovelo do akademskog skepticizma od strane nekih, koji smatraju da je malo vjerojatno da su papirusi zapravo dokazivali da je tako mo?na civilizacija poput Egipta doputala ?esto krenje ovog tabua. Ova sumnja u ispravnost zapisa o uobi?ajenim incestoidnim vezama je potpuno propala suo?ena s brojnim dokazima u obliku papirusa.

?ini se da postoje osnovane sumnje u to koliko dugo je uobi?ajeni incest bio prisutan u egipatskoj povijesti. Postoje dokazi koji upu?uju na to da je bar unutar kraljevske obitelji postojala tradicija hipergamije za mukarce. To je kada kralj ili njegov sin mogu oeniti obi?nu gra?anku, ali njegova se k?i ne moe udati za nekoga iz nie klase bez toga da se taj ?in smatra poniavaju?im. Kao rezultat toga, kraljevska princeza se ?esto morala udati za svog kraljevskog brata ili ivjeti bez partnera. Tako vidimo da je incest bio vie prisutan u niim klasama ili kod ena, nego kod vie rangiranih mukaraca. Blizina i manjak izbora su moda u nekim slu?ajevima bili korijeni ovih rairenih me?uobiteljskih veza.

Kraljevske dinastije

Op?epoznato je da je ve?ina slu?ajeva incesta u kraljevskim obiteljima i do odre?enog stupnja to je to?no. Incest izme?u odraslih ?lanova (posebno u Europi) kraljevskih dinastija je najvjerojatnije bio potaknut zbog koncentriranja bogatstva i politi?kog utjecaja unutar obitelji. Ovo je ?ini se djelovalo financijski, ali postoje empirijski dokazi koji sugeriraju da je to istovremeno rezultiralo abnormalno visokim pojavama rijetkih genetskih defekata i bolesti.

Iako se na bra?ne zajednice ?esto nije pristajalo, jer su mladi ljudi ili djeca bili prisiljeni vjen?ati se za bliskog ro?aka, to ne zna?i da se na seks nije pristajalo. Oni koji su najpoznatiji po ovoj praksi, to je uklju?ivala brakove brat-sestra su neke dinastije drevnog Egipta (kao to se sugerira iznad), drevni Havaji i predkolumbijski Misteci.

Modernije dinastije gdje su bili ?esti brakovi unutar obitelji bili su sredinji Habsburgovci jedna grana je vladala panjolskom, a druga Austrijom. panjolska grana izumrla je 1700. godine, ali zadnji panjolsko-habsburki kralj, Carlos II. bio je oenjen Mariom-Luisom Orleanskom, unukom kralja Charlesa I. Engleskog i ne?akinjom kralja Luja XIV. iz Francuske. Me?utim, tijekom zadnjeg stolje?a, kraljevi Philip II., Philip III. i (po drugi put) Philip IV., oenili su njihove austrijske ro?akinje. Austrijska grana nastavila je vladati do 1918. i jo uvijek su ivi i napreduju u dananje vrijeme.

Je li incest pogrean?

Kao i s ve?inom pitanja ove prirode, mi vjerujemo da je to pitanje koje nema odgovora. Prihva?amo da postoje razlozi zato mnogi izbjegavaju ovu praksu, ali u isto vrijeme prihva?amo da nema puno dokaza koji podravaju da je to pogreno.
Trackback(0)
Komentari (18)add comment

beri said:

zatvorene sredine (oto?ne,brdske...)su dokazale da u?estale incestne veze opasno ugroavaju potomstvo koje ?e?e oboljeva od psihi?kih ali i drugih akutnih bolesti..
ako je kanjiv sexualni odnos odrasle osobe sa djetetom, onda je odnos djeteta sa roditeljem mnogostruko ve?i zlo?in.
ali incestne veze sexa radi,(ako se ne radi o odnosu dijete-odrasla ossoba) pa tko voli...
 
report abuse
vote down
vote up
Siječanj 04, 2009
Votes: +2

kim said:

bolesno. pise da mi e komnetar prekratak pa da evo jos nesto malo napisem. Incest je jedna bolesne stvar.
 
report abuse
vote down
vote up
Siječanj 14, 2009
Votes: -2
..., Lowly rated comment [Show]

Ivy said:

Uglavnom, ?lanak mi se svi?a. Drago mi je to je pokazano vie stajalita, a ne zastupljeno i forsirano samo jedno.

Jo samo Godelier nedostaje smilies/smiley.gif
 
report abuse
vote down
vote up
Ožujak 11, 2009
Votes: +6

laura said:

?lanak je zanimljiv no kako to objasniti djeci ili nekome tko se uputa u te odnose? incest je zakonski tabu, zapravo katoli?ki tabu. kako ja mogu utjecati u to u koga ?u se zaljubiti? nikako. ako netko to svojevoljno radi i ako obje strane to ele to je u redu dokle god ne preraste u patoloko oblik seksualnog odnosa. ina?e francuska pajolska i argentina doputaju incest te sam sad pro?itala da ga i ny podrava do neke granice. kada bi bar granica bilo. naj?e?e se ljudi u incestnim vezama skrivaju jer se boje samoga sebe ponajvie. ali opet kako znati da li je incest ispravan kada se jo cijeli svijet sva?a oko toga kako se odnositi prema gay populaciji.
hhh smilies/cheesy.gif hvala
 
report abuse
vote down
vote up
Svibanj 05, 2009
Votes: +7

asd said:

hitno mi treba odgovor...da li se incestom smatra veza,brak sa ro?akom koji nam do?e tre?e koljeno?? zna?i nije u pitanju prvi blinji rod...
 
report abuse
vote down
vote up
Lipanj 21, 2009
Votes: +4

Antea said:

Da ti odgovorim. Misljenja se razlikuju da li incest veza treceg koljena ali Crkva vjen?aje tre?e koljeno.
 
report abuse
vote down
vote up
Listopad 06, 2009
Votes: +2

Ivky said:

Moram pohvaliti ?lanak! izuzetno je zanimljiv... i svidja mi se to su dva stajalita zauzeta! i u potpunosti se slaem se s Laurinom tvrdnjom da nije mogu?e kontrolirati u koga ces se zaljubiti... smilies/smiley.gif
 
report abuse
vote down
vote up
Siječanj 23, 2010
Votes: -3

patty said:

ovo je stvarno zanimljiv clanak,al ipak kako moze neko nekome zabraniti kad se dvoje vole...??mislim na rodake ...nitko... ako je to prava ljubav borit ce se do kraja...znam par primjera i podrzavam jel se oni godinama nisu vidjeli i kad jesu zaljubili se tako da ni nemaju osjecaj da su si rod...pa prema tome ko voli neg izvoli..pozz smilies/wink.gif
 
report abuse
vote down
vote up
Veljača 14, 2010
Votes: +4

vicky said:

jel mi moze netko reci kako se uopce odreduje tko ti je koje koljeno?znam za prvo..ali dalje..2.,3.,4.??
 
report abuse
vote down
vote up
Travanj 12, 2010
Votes: -1

ralf said:

no comment
 
report abuse
vote down
vote up
Svibanj 26, 2010
Votes: -2

darbuka said:

A do kojeg kolena je zabranjena veza?
Ne smatram normalnim odnos sa roditeljima sestrom/bratom, ali neki dalji rod zasto ne... A u ostalom ako se vole nece se rastati zbog toga sto nije primerno da su zajedno... pozZ
 
report abuse
vote down
vote up
Kolovoz 30, 2010
Votes: -2

suncokret86 said:

Mislim da treba postojati neka granica,npr; da bude dozvoljena veza izmedju daljih rodjaka ali ne mogu zamisliti to sa blizom rodbinom.Ono... dodje mi tetka a ja kazem rodjaku hajd u sobu da se zabavljamo smilies/grin.gif , a tek jos clanovi uze obitelji ma.....za takve stvaritreba biti bolestan smilies/angry.gif
 
report abuse
vote down
vote up
Listopad 04, 2010
Votes: +2

leptirica02 said:

aaa nezz sta bi rekla...na neki nacin je bolesno..al opet ko voli nek izvoli...sve je ok dok se ne prisiljava na sex smilies/shocked.gif
 
report abuse
vote down
vote up
Siječanj 10, 2011
Votes: +0

Mirjana said:

?itah da su ljubavne veze medju clanovima u izraelskim kibucima izuzetno rijetke sto bi ukazivalo na umanjenu seksualnu privlacnost mladih koji zajedno rastu i zajedno se odgajaju, iako su svjesni da su im roditelji razliciti. To bi moglo ukazivati na bioloski razlog seksualne odbojnosti bliskih srodnika. Po teoriji "sebicnog gena" dugorocna posljedica takvog ponasanja bi morala osigurati opstanak gena. Mogli bi pronaci najmanje dva razloga koji pogoduju genu:
1. Drustveni razlog (koji je spomenut u clanku) tj. veca razmjena znanja medju razlicitim clanovima. Iako to gen "ne zna", cinjeni je da u zajednicama sa vise akumuliranog i brzom izmjenom znanja (a radi se o dobu kad se znanje prenosilo samo osobnim kontaktima)kvalitetnije zivilo sto je omogucavalo vecem broju gena da se prenesu u nasljedstvo i to bas onih gena koji nisu "trzali" na svoju bracu i sestre i tako su se upravo ti geni razmnozili brze i nadvladali one koji su se upustali u "incestne" veze!
2. Genu je pogodovalo i to sto se, u maloj, zatvorenoj (obiteljskoj) zajednici nije "nekontrolirano" prenasao prije nego su se stekli uvjeti za njegov rast, odnosno, sto se stalno nisu radjali novi clanovi prije nego je bilo dovoljno zrelih jedinki da se brine o novim clanovima. Kako to gen "zna"?. Tumacenje uvjek isto: ako se djecu radjaju clanovi razlicitih zajednica (skupina, obitelji, stanista, pecina) onda cinjenica da su njihovi roditelji zreli proizilazi iz toga sto su imali znanja i hrabrosti kreniti iz svoje sredine. A takvi roditelji odgajaju veci postotak zive djece tj. veci broj gena koji nisu incestuozni nastavlja zivot.

Stoga mi se cini da je zabrana incesta religiozna, a opcenito prihvacanje zabrane bioloskog porjekla (tj. to ionako za vecinu i nije zabrana). Ali, to ipak ne znaci da ta zabrana nije nepravedna, neosnovana i nepostena zabrana za manjinu ciji su incestni geni prezivjeli. A ti geni nisu ni bolesni ni losi, samo predstavljaju pozeljno genetsko bogatstvo.
 
report abuse
vote down
vote up
Lipanj 09, 2011
Votes: +1

Ledeni said:

ja smatram da incest tj. sex izme?u brata i sestre i itd nije toliko nemoralan i genetski nekontrolirano dok god ne dolazi do reprodukcije tj. radjanja... jer se tu dira u genetiku... i dnk... isto tako podrzavam crkva iskrivljuje svoje teorije o postojanju ?ovje?anstva i to u korijenu jer kako ako su adam i eva bili prvi mukarac i zena na zemlji i to ih je samo dvoje, kako je doslo s
do populacije od barem 500 ljudi... ako se nisu koristili incestom Brat/sestra... ali opet napominjem da smatram da seks izmedu brata i sestre nije los ako se radi o fizickoj potrebi njih dvoje ali bez reprodukcije...
 
report abuse
vote down
vote up
Listopad 17, 2011
Votes: +4

WhyNot? said:

Ako netko ima zgodnu mamu,sestru, rodicu ili tatu,brata ili ro?aka zato ne imati seksualni odsnos sa njima,seks je vrhunac ljubavi i za mene je dozvoljen na na?in na koji bi vama bio gadljiv. Puno puno ljudi je imalo seksualni odnos sa bliim rodom(incest),puno vie nego to vi mislite samo neki to vrlo dobro taje od vas. Garantiram vam!
 
report abuse
vote down
vote up
Studeni 26, 2011
Votes: +6

Nadezda said:

Incest je POGRESAN! Zasto takav labav odgovor na ovo pitanje ima kraj ovog teksta?!
Ljudi treba da su plemeniti, treba ih UCITI i vaspitavati u tom smeru. NE MOZE SVE, treba da postujemo svoje telo, delima, svoj um i svoje misli, pa nije primer za ljudski rod par pasa koji skacu jedno na drugo ispred samousluge.
Nekima ni to nije drago za videti... Sta je sa eticke tacke receno u gornjem tekstu? Premalo.
Pa zar svaki pogled, svaki dodir, nas ljudi, vodi samo ka nagonu za seksom, cak i prema majci ili ocu ili bratu ili sestri, pa i mnogo dalje, nekome je i drug iz ulicesvet. Takva su prava prijateljstva. Majcinska ljubav je nesto sveto, pa onda i oceva, pa koliko je samo dragocena bratska i sestrinska ljubav, to je JEDINSTVENO i SVETO. Ne citajte komentare koji u ime tolerancije kazu, sto da ne, u smislu "sve moze". Stvar je u tome da NE MOZE SVE! U ime cega? U ime pravih ljubavi i bogatstva razlicitih ljubavi kojima nas je Bog blagoslovio... Ljudi, drzite se!
 
report abuse
vote down
vote up
Srpanj 04, 2012
Votes: +1

Napišite komentar
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
smile
wink
laugh
grin
angry
sad
shocked
cool
tongue
kiss
cry
smaller | bigger

security image
Upišite prikazane znakove


busy
Ažurirano ( četvrtak, 23 Listopad 2008 08:04 )