Promiskuitetna osoba je netko tko se seksa vie nego vi. - Victor Lownes

Your Ad Here

Zadnji komentari

Prijelom penisa
Ponuda kredita od 3% primijenite sada ako vam je p...
Kondom
koliko bi trebala biti velicina penisa sa 15 godin...
Je li moj penis norm...
@mika97 ispri?avam se što kasnim sa odgovorima bud...
Menstruacija
sorry pukao mi je himen
Menstruacija
ee...puao mi je kimen..ali jos nisam dobila menstr...
Vidi Top 100

Naslovna Reproduktivno zdravlje
Reproduktivno zdravlje
Op?enito PDF Ispis E-mail
četvrtak, 18 Rujan 2008 21:03

Ovo je mala knjiica koja nije bila u velikoj nakladi, te je bila podijeljena samo nekim kolama tako da ve?ina pu?anstva ovo nije vidjela ili pro?itala.

Stvarno je zgodno sro?eno, te vam toplo preporu?am da ju prou?ite od po?etka do kraja.

Sadraj:

 1. Reproduktivno zdravlje adolescenata
 2. Spolnost
 3. Spolni organi
 4. Reprodukcija
 5. Spolne bolesti
 6. Planiranje obitelji
 7. Ginekoloki pregled
 8. Literatura

P.S. Ako vam je lake za ?itati, skenirao sam cijelu knjiicu pa si moete skinuti u DOWNLOADS sekciji.

 
Reproduktivno zdravlje adolescenata PDF Ispis E-mail
četvrtak, 18 Rujan 2008 21:00
Reproduktivno zdravlje nije samo odsutnost bolesti reproduktivnog i spolnog sustava nego i:

 

 • sposobnost ljudi za reprodukciju, roditeljstvo i zdravo potomstvo,
 • odgovoran, zadovoljavaju?i i zdrav spolni ivot,
 • slobodno odlu?ivanje o tome ho?e li imati djece, kada i koliko,
 • informiranost i dostupnost sigurnih i djelotvornih sredstava za kontracepciju,
 • sloboda od spolnog nasilja i prisile,
 • koritenje i dostupnost odgovaraju?ih zdravstvenih slubi.

Loe reproduktivno zdravlje ?esto je povezano s neznanjem, bole?u, zlostavljanjem, iskoritavanjem, neeljenom trudno?om pa i smr?u. Drutveni i tjelesni ?imbenici pridonose reproduktivnom zdravlju ili ga ugroavaju.

Pravo na reproduktivno zdravlje dio je op?ih ljudskih prava i donosi velike prednosti pojedincima, obiteljima i zajednici u cjelini. Stoga svako suvremeno drutvo organizira reproduktivnu zdravstvenu zatitu kojom se provodi prevencija, dijagnostika, lije?enje, zdravstveni odgoj i savjetovanje.

Reproduktivno zdravlje pretpostavka je ljudske spolnosti, bez obzira vodi li reprodukciji ili ne.

Zatita reproduktivnog zdravlja ima za cilj ra?anje zdravog potomstva, a zatita spolnog zdravlja ima za cilj oboga?ivanje ivota i osobnih odnosa, koji su vrlo vani za reproduktivno zdravlje.

Razdoblje spolnog sazrijevanja u adolescenciji povezano je s brzim tjelesnim i psihi?kim razvojem, zabrinuto?u za izgled i spolno funkcioniranje, poja?anim zanimanjem za suprotni spol, uz razvoj novih osje?aja i elja, po?etkom spolne aktivnosti, isprobavanjem novih doivljaja - ali nedostatkom znanja i vjetina za zdrave izbore - i stoga sklono?u rizi?nom spolnom ponaanju.

Zbog sve ranije tjelesne i spolne zrelosti, dueg kolovanja i kasnijeg sklapanja braka, ve?ina je adolescenata spolno aktivna prije braka. Znatielja, neznanje, pritisak vrnjaka, emocionalna nezrelost, uz nestalnost spolnih veza vode mlade rizi?nom spolnom ponaanju: sve ranijoj spolnoj aktivnosti, slu?ajnim spolnim kontaktima, mijenjanju spolnih partnera i nekoritenju zatite, a time i sve ve?im problemima reproduktivnog i spolnog zdravlja.

Zatita reproduktivnog zdravlja obuhva?a:

 • edukaciju o spolnosti i reprodukciji,
 • savjetovanje o planiranju obitelji i primjeni kontracepcije,
  zdravstvenu zatitu reprodukcije (u trudno?i, porodu i poslije poroda),
 • prevenciju i lije?enje neplodnosti,
 • dijagnostiku i lije?enje bolesti reproduktivnog sustava, hormonskih poreme?aja i malignih bolesti,
 • dijagnostiku i lije?enje spolno prenosivih bolesti,
 • prekide trudno?e uz prevenciju i tretman posljedica,
 • prevenciju spolnog zlostavljanja i skrb o rtvama.

Sluba za reproduktivno zdravlje Klinike za dje?je bolesti Zagreb proveIa je istraivanje znanja, stavova i spolnog ponaanja zagreba?kih srednjokolaca u dobi od 15 do 19 godina. Cilj je bio utvrditi naj?e?a rizi?na ponaanja adolescenata koja mogu nepovoljno utjecati na reproduktivno zdravlje i plodnost u budu?nosti.

Prema rezultatima istraivanja 24% djevojaka i 46% mladi?a stupilo je u spolne odnose, a ve?ina njih u dobi od 16 i 17 godina. ?ak 22% spolno aktivnih djevojaka i 44% mladi?a imalo je vie spolnih partnera, a 22% spolno aktivnih adolescenata ne koristi nikakva kontracepcijska sredstva.

Rezultati istraivanja pokazuju da su spolno aktivni adolescenti izloeni rizicima za spolno prenosive bolesti i neplaniranu trudno?u te da premalo znaju o njihovim posljedicama za reproduktivno zdravlje i plodnost.

Glavni problemi spolnog i reproduktivnog zdravlja adolescenata jesu:

. neplanirane trudno?e,
. poba?aji (posebno ilegalni/nestru?ni),
. adolescentne trudno?e i porodi,
. kontracepcija,
. spolno prenosive bolesti,
. HIV/AIDS,
. spolno nasilje i iskoritavanje.

Nedostatak znanja, nedostupnost kontracepcije, izloenost pritisku i spolnom nasilju stavlja djevojke pod najve?i rizik za neplaniranu trudno?u.

to je djevojka s neeljenom trudno?om mlada, to ?e vjerojatnije zatraiti poba?aj.

Ra?anje u dobi do 19 godina nosi pove?ane zdravstvene i socijalne rizike za majku i dijete.

Adolescentne majke imaju vie medicinskih komplikacija u trudno?i i porodu.

Adolescentne majke ?esto odga?aju ili naputaju kolovanje, imaju nov?anih problema, nezaposlene su ili nisko pla?ene.

Kod djece adolescentnih majki ?e?a je niska poro?ajna teina, mrtvoro?enost i dojena?ka smrtnost, a mentalni, socijalni i emocionalni razvoj ove djece moe biti ometen.

Spolno prenosive bolesti su vrlo proirene me?u mladim ljudima, upravo zbog njihova rizi?nog spolnog ponaanja.

Zbog imunosne i anatomske nezrelosti sluznice reproduktivnih organa i nepotpune hormonske aktivnosti, upalni procesi se kod mladih osoba bre razvijaju i teeg su oblika.

Spolno prenosive bolesti su ?esto neotkrivene i nelije?ene, pa nastupe trajne posljedice, kao neplodnost ene i mukarca, rak vrata maternice i drugo.

Problemi reproduktivnog zdravlja adolescenata ugroavaju njihovo fizi?ko, psihi?ko i socijalno zdravlje, a katkad dovode i do njihove smrti. Ti su rizici me?u najozbiljnijim zdravstvenim problemima pa zbog svoje vanosti i proirenosti postaju i javnozdravstveni problemi.

 
Spolnost PDF Ispis E-mail
četvrtak, 18 Rujan 2008 20:57

?injenice o spolnosti koje iznose mediji (televizija, radio, novine...) nisu uvijek istinite, a informacije koje daju nisu uvijek vane. Primjerice, mediji obi?no prikazuju ene privla?nijima nego to jesu, a idealiziraju pojavnost i svojstva mukaraca. Na taj se na?in zanemaruje ljubav, strepnja, romantika i drugo. Prijatelji i vrnjaci tako?er mogu iriti neto?ne informacije o spolnosti, jer uglavnom nisu to?an i pouzdan izvor informacija.

Spolnost je sastavni dio ljudskog bi?a tijekom cijelog ivota. Ona utje?e na misli, osje?aje i samopotovanje, a ne samo na tijelo. ?ovjek je spolno bi?e ?ak i onda kad odabere ne reproducirati se. Kultura, obi?aji, drutvena i gospodarska sredina utje?u na doivljavanje spolnosti te doivljavanje sebe i drugih kao spolnih bi?a.

Spolnost ima vano mjesto u ljudskom ivotu, ali ne i najvanije.

Spolnost je ivotna energija koja nas pokre?e da na?emo ljubav, intimu i njenost, i to na na?ine koji ?e obogatiti nau osobnost, komunikaciju i odnose. Ona nas pokre?e k drugim ljudima, na davanje topline, na intimnost i naklonost.

Mnogi poistovje?uju spolnost sa spolnim odnosima. Istina je, spolnost uklju?uje spolni odnos, ali i mnogo vie. Spolnost ?ine spolni osje?aji, spolni nagon, spolne akcije, osobne vrijednosti, stavovi i uvjerenja, odluke i ponaanje u odnosu na spolne izbore i spolnu orijentaciju.

Spolnost je divna, motiviraju?a i oplemenjuju?a ako postoji prirodni i pozitivni stav prema njoj na temelju potpunih informacija, kad su partneri spolno zdravi, nesebi?ni, humani i odgovorni, kad su slobodni od straha, srama, krivnje i ostalih ko?nica za spolni doivljaj i odgovor, te kad se uzajamno poznaju i vole. Nema nita ?udno u izraavanju spolnosti u ljubavnoj vezi dvije zrele i odgovorne osobe, posebice u braku.

Vano je imati potrebne informacije o svojem tijelu, spolnosti i spolnim odnosima, reproduktivnom i spolnom funkcioniranju te zdravstvenim rizicima i zatiti.

Ljudska bi?a - i novoro?en?ad, i djeca, i mlade, i odrasle osobe, i stariji - trebaju dodir. Kad smo s nekim bliski i kad nam se netko svi?a, elimo mu pokazati svoju naklonost dodirom. Ve?ina ljudi ima dosta ugodnih tjelesnih dodira koji nisu spolni - s pripadnicima svoje obitelji i bliskim prijateljima. Ali dodiri intimnih dijelova tijela ?uvaju se za voljene spolne partnere.

Spolni odnosi

Spolni odnos moe ljudima zna?iti razli?ito: on moe biti o?itovanje ljubavi i zaljubljenosti, all i samo zabava; moe biti neto sveto, neto to pripada samo braku. Odlu?iti to spolni odnos zna?i za nas nije uvijek lako.

Ljudski spolni odnos nije samo dodir spolnih organa, nego i duboki intimni susret i otkri?e te jedinstveni doivljaj bliskosti s drugim ljudskim bi?em.

Svatko za sebe odlu?uje kada ?e i ho?e li imati spolne odnose. Neki se ne odlu?uju na spolne odnose prije braka, drugi ?ekaju pravu ljubav, tre?i ?ekaju svretak kolovanja. Ima onih koji se odlu?uju na spolne odnose prije braka. Ali, ulazak u spolne odnose iz zabave moe izazvati probleme, jednako kao i uvjerenje da je spolnost prljava i grjena.

Nepripremljen i slu?ajan spolni odnos s nedovoljno poznatim partnerom moe zavriti povrije?enim osje?ajima, gubitkom samopotovanja i/ili potovanja prema partneru, osje?ajem krivnje,spolno prenosivim bolestima i neeljenom trudno?om.

"Prerano ubrana jabuka je uvijek kisela."

Prije odluke treba dobro promisliti jer posljedice ranog stupanja u spolne odnose mogu trajno i nepovratno promijeniti ivot mlade djevojke i mladi?a.

?ovjek ne slui spolnosti nego spolnost ?ovjeku.

Spolni odnos moe ljubavi dati novi smisao, intimnost i nesebi?nost; ali on nije dokaz ljubavi, Spolni ivot dvoje ljudi koji se vole i potuju te imaju povjerenja jedno u drugo. posebice u braku, moe dati jednu od najljepih vrijednosti na svijetu.


Naklonost ili zaljubljenost moemo izraziti i bez spolnih odnosa, primjerice:

. poljupcem,
. dodirom,
. zagrljajem,
. cvijetom,
. pokazivanjem brinosti i panje,
. dranjem za ruke,
. pismom,
. porukom...

Zato re?i "NE"?

. zbog straha od trudno?e,
. zbog straha od spolno prenosivih bolesti,
. zbog obiteljskih vrijednosti,
. zbog otpora pritisku vrnjaka,
. zbog sprje?avanja nasilnosti,
. zbog nespremnosti,
. zbog kratkog poznanstva,
. zbog alkoholiziranosti,
. zbog religijskih vrijednosti,
. zbog ?ekanja do braka.

Ako se smatrate spremnima za spolni odnos - razmislite i razgovarajte o sljede?im pitanjima:

. Kontracepcija - da ili ne?
. Koje sredstvo ili metoda kontracepcije?
. Tko je odgovoran za kontracepciju?
. Zatita od spolno prenosivih bolesti - da ili ne?
. Kakve su posljedice spolnih odnosa bez zatite?
. Savjetovanje sa stru?njacima - da ili ne?
. Koji su razlozi za spolni odnos?
. Jeste li zaljubljeni, ili se volite?
. Imate li podrku obitelji?
. Jeste li pod pritiskom vrnjaka?
. Raspravite i druga pitanja...

Kada re?i "NE"?
Ako kae:
"To svatko radi."
"Ti si jedna s kojom sam to u?inio."
"Ti ne?e zatrudnjeti ako nastavimo."
"Ti moe odbijati, ali ?u svejedno svima re?i da si pristala."
"To je na?in da dokae da me stvarno voli."
"Zbog tebe sam se uzbudio i sada je na tebi red da neto u?ini."
"Koja je razlika sada ili kasnije?"

Svaka osoba ima pravo re?i NE ako ne eli spolni odnos, ?ak i kad se partneri vole ili kad su otili predaleko. Ako elite odgoditi spolni odnos, jasno recite to elite i gdje su vae granice.

to u?initi ako niste spremni na spolni odnos?

. Izlazite u drutvu s prijateljima. lsplanirajte svoje dolaske ku?i.
. Odlu?ite o spolnom odnosu prije nego se na?ete pod pritiskom.
. Odlu?ite o nepijenju alkohola prije nego se na?ete pod pritiskom.
. Nemojte popustiti pred romanti?nim rije?ima i uvjeravanjima.
. Budite jasni (verbalno i neverbalno); nemojte davati dvostruke poruke (primjerice, tijelom privla?iti a rije?ima odbijati).

 • Uvaavajte svoje osje?aje (kad situacija postane neugodna - oti?ite).
 • Imajte hobi - sport, glazbu, ples, planinarenje, dramu, ?itanje, slikanje...
 • Ne druite se samo sa spolno iskusnim vrnjacima, jer ?e oni vriti pritisak na vas.
 • Budite poteni od po?etka: recite koje su vae granice te da ne elite spolni odnos.
 • Ne izlazite s osobama u koje nemate povjerenja.
 • Ne idite tamo gdje ne moete zatraiti i dobiti pomo?.
 • Ne vozite se s osobama koje ne znajete ili kojima ne vjerujete.
 • Ne prihva?ajte poklone od onih koje dobro ne poznajete.
  Ne idite u sobu nasamo ni sa kim.
 • Istraite druge na?ine izraavanja naklonosti osim spolnog odnosa.

Neugodni dodiri

Dodir moe biti i neugodan, on moe vrije?ati nae tijelo poput udarca. Neugodan dodir moe uznemiriti nae osje?aje i izazvati sram, tjeskobu, krivnju...

Svaka osoba ima pravo re?i NE dodirima zbog kojih se osje?a nelagodno. Nitko nema pravo dodirivati nae intimne dijelove tijela bez naeg odobrenja, ili traiti da mi dodirujemo tu?e, i kazati "nemoj nikome re?i". To je spolno zlostavljanje. Spolno zlostavljanje uklju?uje prijetnje, ponienje i nasilje. Bez obzira na izgovor zlostavlja?a, spolno zlostavljanje je zlo?in. Spolni kontakt moe biti samo uz na pristanak ili zato to mi to elimo. NE uvijek zna?i ne. NE ne zna?i MODA, niti DA.

U ve?ini slu?ajeva zlostavlja?i su poznati zlostavljanima. Zlostavlja?i lau. Oni znaju kada se trebaju braniti, kada plakati, kada moliti. Oni uvijek okrivljuju rtvu.

Zato upamtite:

 • Bilo kakav spolni kontakt izme?u djeteta i odrasle osobe je spolno zlostavljanje.
 • Bilo kakav spolni kontakt bez pristanka je spolno zlostavljanje.
 • Zlostavlja? je uvijek KRIV za spolno zlostavljanje.
 • Malo je onih zlostavlja?a (ako ih uop?e ima) koji su se promijenili bez stru?ne pomo?i.

Prvo to treba u?initi jest odmah po?i na lije?ni?ki pregled i/ili na policiju.

Skrivati ili ignorirati spolno zlostavljanje vodi k sve ve?im problemima:
. zlostavljana osoba je i dalje rtva,
. zlostavlja? nastavlja traiti nove rtve,
. mnoge osobe mogu biti unesre?ene.

Svaka mlada osoba ili dijete:
. zasluuje ljubav, zatitu i brinost obitelji,
. treba imati privatnost svojega tijela.

Ml MOEMO RAZGOVARATI O ZLOSTAVLJANJU ...
Ml MOEMO POMO?I ZLOSTAVLJANIMA ...
Ml MOEMO SPRIJE?ITI DALJNJE ZLOSTAVLJANJE!

 
Reprodukcija PDF Ispis E-mail
četvrtak, 18 Rujan 2008 20:56
Reprodukcija sadri par podnaslova, a to su:

 • Menstruacija
 • Plodnost
 • Trudno?a
 • Porod
 • Neplodnost
 • Potpomognuta reprodukcija
 •  
  Menstruacija PDF Ispis E-mail
  četvrtak, 18 Rujan 2008 20:55
  Menstruacijski ciklus


  Izme?u prve mjese?nice (menarhe) i zadnje mjese?nice (menopauza) plodnost ene regulirana je menstruacijskim ciklusom. U priblino ?etverotjednim razmacima jedna jajna stanica sazrijeva u jajniku pod utjecajem folikulostimuliraju?eg hormona (FSH), i izlu?uje hormon estrogen. Ovulacija je izbacivanje zrele jajne stanice iz jajnika, sposobne za oplodnju 1-2 dana poslije ovulacije.

  Promjer zrele jajne stanice iznosi otprilike koliko i promjer vlasi i na granici je vidljivosti ljudskim okom.

  Ovulacija uvijek nastupa oko 14 dana prije sljede?e mjese?nice.
  Nakon ovulacije, pod utjecajem luteiniziraju?eg hormona (LH) izlu?uje se hormon progesteron. I progesteron i estrogeni zadebljavaju sluznicu maternice i pripremaju je za prihvat oplodenog jajaca. Progesteron dodatno titi trudno?u, ako je do nje dolo. Ako pak jajace nije oplo?eno, za oko ?etrnaest dana nakon ovulacije zadebljana sluznica se oljuti i kroz rodnicu iza?e iz tijela. To je mjese?nica. Mjese?nica je cikli?ko mjese?no krvarenje iz maternice nastalo Ijutenjem sluznice maternice nakon prethodne ovulacije.

  Predmenstruacijski sindrom
  (PMS) je skup neugodnih tjelesnih i emocionalnih simptoma koji utje?u na enu prije mjese?nice, a mogu biti: bolovi, napuhnutost u donjem dijelu trbuha, bolovi i napetost u dojkama, glavobolja, razdraljivost, osje?aj umora i drugo. Ti se simptomi javljaju desetak dana prije mjese?nice, a s njezinom pojavom nestaju. Lije?enje nije potrebno, ali kod jako izraenih smetnji dobro je posavjetovati se s lije?nikom (ginekologom).


  U bolnoj mjese?nici (dysmenorrhoei) su jako izraeni bolovi u donjem dijelu trbuha prije i tijekom mjese?nice, uz mu?ninu, povra?anje, proljev ili zatvor i razdraljivost. Naj?e?i razlog bolnoj mjese?nici je izlu?ivanje tvari prostaglandina u sluznici maternice, koji izaziva jake gr?eve maternice i jake bolove. Neke djevojke imaju bolnu mjese?nicu od prve mjese?nice, a nekima ona postaje bolna nekoliko godina kasnije, s pojavom ovulacije.

  U lije?enju bolne mjese?nice se osim op?ih mjera (pravilna prehrana, tjelesna aktivnost, etnja, gimnastika, sport, odmor) koriste i lijekovi protiv bolova, protiv gr?eva, ili hormonska terapija.

  Neke djevojke u sredini ciklusa osjete jaku bol u donjem trbuhu, s lijeve ili desne strane, koja traje nekoliko sati, a katkad se pojavi i oskudno krvarenje. To je ovulacijska bol i/ili ovulacijsko krvarenje za koje uglavnom ne treba nikakvo lije?enje.

  Mjese?nica kod ena izostaje postupno, a razdoblje do zadnje mjese?nice zovemo perimenopauza.

  Perimenopauza moe trajati i nekoliko godina, a zbog smanjenog izlu?ivanja hormona jajnika dolazi do mnogih tjelesnih i emocionalnih promjena i pove?anog rizika za razvoj ateroskleroze, povienog krvnog tlaka, sr?anog i modanog udara, pove?ane razgradnje kostiju i razvoja osteoporoze.

  Danas se zbog sprje?avanja zdravstvenih problema i ublaavanja tegoba primjenjuje hormonska nadomjesna terapija u razli?itim oblicima (tablete; kreme, flasteri i gelovi preko koe; injekcije).

   
  << Početak < « 1 2 3 » > Kraj >>

  Stranica 1 od 3