Kondomi nisu potpuno sigurni. Moj prijatelj ga je imao i lupio ga je autobus. - Bob Rubin

Your Ad Here

Zadnji komentari

Kondom
koliko bi trebala biti velicina penisa sa 15 godin...
Je li moj penis norm...
@mika97 ispri?avam se što kasnim sa odgovorima bud...
Menstruacija
sorry pukao mi je himen
Menstruacija
ee...puao mi je kimen..ali jos nisam dobila menstr...
Kondom
Ho?e li mi majka skužiti da sam se jebala?
Vidi Top 100

Naslovna Izdvojeni ?lanci Tantri?ki seks
Tantri?ki seks PDF Ispis E-mail
Autor Administrator   
Ponedjeljak, 20 Listopad 2008 18:27

tantra

Iako se tantra prakticira u mnogim isto?nja?kim kulturama ve? due vrijeme, tek je po?ela bujati u Sjedinjenim Ameri?kim Dravama. Ro?ena u Indiji prije 6000 godina, Tantra se pojavila kao pobuna protiv organizirane religije, koja je smatrala da se seksualnost treba odbaciti da bi se dolo do prosvijetljenja. U njenom najautenti?nijem obliku, tantra zabranjuje muku ejakulaciju kao glavni cilj mukar?evog seksualnog iskustva. Vjeruje da preokupacija ejakulacijom (za koju je ve?ina nas zasigurno kriva) troi seksualnu energiju i krade eni potencijal za viestruke orgazme. Me?utim, ene mogu (i na to ih se poti?e) ejakulirati uz pomo? tantri?kih tehnika.

Rije? tantra zna?i manifestirati se, iriti, pokazati i tkati. U ovom kontekstu, smatra se da seks iri svijest i da spojimo zajedno suprotnosti mukaraca (koje predstavlja Hindu bog, Shiva) i ena (oli?enje kojih je Hindu boica, Shakti), u jednu harmoni?nu cjelinu.

Parovi ne trebaju usvojiti tantri?ki panteon da bi imali koristi od seksualne mudrosti ove drevne vjetine. Tantri?ke seksualne prakse nas u?e kako produiti seksualni odnos i efektivno iskoristiti mo?ne orgazmi?ne energije.

Kako provoditi tantri?ki seks? Sljede?e ?e objasniti kako seks za oboje ljudi moe biti iznadprosje?an i manje sebi?an.

Uvod u tantru i principi tantre

Oni koji prakticiraju tantri?ki seks opisuju nevjerojatne u?inke ne samo na kvalitetu njihovih seksualnih ivota, ve? i na kvalitetu njihove veze. Samo je potreban zdrav razum da bi se shvatilo da kvalitetno vrijeme u krevetu moe utjecati na ostatak ne?ijeg ivota i tako se toliko boli i neprijateljstva koje postoji u mnogim vezama moe ublaiti jednostavnim dodatkom tantre.

Nije potrebna potpuna posveta dugoro?noj upotrebi tantre, postoji i niskokalori?na verzija ove prakse koja se zove Tantra Lite. Tantra Lite je usporena, paljivija verzija obi?nog seksa. Zagrijava se na sljede?i na?in: ljubavnici se polako skidaju, po?inju disati ritmi?no i duboko, gledaju jedni drugima u o?i. Dok im se dlanovi dodiruju, koncentriraju se na stvaranje protoka energije. Zatim dijele ritual, kao to je zajedni?ko kupanje, razmjena poklona ili masaa cijelog tijela. Svijetla ostaju upaljena.

Predigra se produuje. Sve ide, od ?eljanja kose i cuclanja prstiju do oslikavanja tijela i golicanja perom; naglasak je na potunom uzbu?enju ene (za to obi?no treba 20 minuta, naspram 5 do 10 minuta za mukarca). Oralni seks poznat kao 69 se posebno preporu?uje, zbog njegovog potencijala uskla?ivanja ?akri.

Drugi seksualni poloaji koji se preporu?uju uklju?uju uvijanja u kojima se ?akre skupljaju i parovi mogu gledati jedan drugom u o?i. Mukarci produuju erekciju sporom, kontroliranom penetracijom; ene doivljavaju viestruke orgazme vaginalnom masaom i stiskanjem vaginalnih mii?a. Cijelo vrijeme, mirisna ulja teku kao Himalajska rijeka, a sve obiluje glasnim zvukovima (bu?an seks navodno pomae cirkulaciji energije).

Jedinstvenost tantre

Konvencionalni zapadnja?ki spolni odnos ima svoj odre?eni po?etak i kraj, a klimaks je negdje izme?u i prosje?ne duine (iako ?e malo mukaraca priznati, tek kad osjete da bi mogli umrijeti) od 10 do 15 minuta. Kada uzmemo u obzir ?injenicu da ve?ini ena treba 20 minuta zagrijavanja njihovog motora da bi doivjele orgazam, onda moemo samo pretpostaviti da smo grupa nacija ?ije su ene nepodnoljivo nezadovoljne.

Tantra druk?ije definira seks. Na njega se gleda vie meditacijski, bez po?etka i kraja. Oslobo?ena granica nae seksualnosti, koje razdvajaju ciljeve mukaraca i ena, Tantra u?i ljubavnike kako produiti vrhunac njihove seksualne ekstaze tako da mukarci i ene moku iskusiti nekoliko orgazama u jednog seksualnom odnosu. Glavni u?itelji tantre navode da ?ak i mukarci koji prerano ejakuliraju mogu nau?iti kako produiti orgazme i uz pomo? prakse, uivati u viestrukim orgazmima.

Po?etne tehnike tantri?kog seksa

Kroz cijeli uvodni dio tantri?kog puta zapamtite da je svrha uivanje u seksu kroz intenzivniju povezanost s vlastitim tijelom i ponovno upoznavanje s partnerovim. U nekoliko prvih pokuaja tantri?ke vjebe neka vam seks ne bude krajnji cilj; radije uivajte u uspostavi intimne povezanosti bez o?ekivanja da "to u?inite".

Prona?ite vremena za sebe svaki tjedan. Planirajte seksualne spojeve barem jednom tjedno. Odvojite sat vremena ili vie da budete zajedno bez ometanja. Neka vam vaa veza bude na prvom mjestu, to vam mora biti osnovna briga tantri?kog vjebanja.

Stvorite primamljivu atmosferu. Bilo da se sastajete u spava?oj sobi, dnevnom boravku ili nekom drugomprostoru vae ku?e, stvaranje prostora koji ?e biti svet za oboje ?e vam pomo?i da se opustite i uivate u trenutku. Svije?e, tamjan, cvije?e itd., mogu tako?er pomo?i da zaboravite na mjesto i vrijeme.

Razvijanje intimnosti

Koristite se ritualom kako bi razvili intimnost. Zapo?nite svoje putovanje ritualom. Pi?e, jelo, kupanje, masaa, ?itanje jedno drugom, ples ili ?ak sluanje glazbe. Najvanije, iskoristite to vrijeme za komunikaciju, dijele?i ono to oboavate jedno kod drugoga. Cilj je pomo?i partneru da se osje?a voljenim i oboavanim.
Kako bi se u potpunosti fokusirali jedno na drugo (radije nego na seks kao cilj), neki ljubavnici eksperimentiraju s takvim intimnim ritualima nekoliko tjedana prije nego to prije?u na idu?i korak ili se upuste u seksualni osnos. To je predivan na?in da oja?ate spone ljubavi i uzburkate strasti.

Eksperimentirajte s erotskim dodirima. Podijelite vae elje na ohrabruju?i na?in, neka vae molbe budu jasne i pune ljubavi. Na primjer, zamolite svog ljubavnika da vam miluje klitoris ili penis (ili neku drugu erogenu zonu), ohrabruju?i ga/ju da promjeni ja?inu stiska, da vas miluje prema odre?enom uzorku, koristi jezik itd.

Kad vam jednom postane ugodno to se ti?e ovog procesa, poeljet ?ete stvoriti "kov?eg elja". Koristite sve to vas i vaeg partnera uzbu?uje pero, vibrator, ulje za masau, povez za o?i, njena tkanina, erotske i ljubavne poruke su samo neke od ideja. Uga?aju?i jedno drugom nemojte se sramiti zamoliti neto druga?ije. To je vae vrijeme za uivanje, eksperimentiranje i preuzimanje odgovornosti za vlastito ispunjenje zato traite ono to elite.

Osnovne tehnike tantri?kog seksa

Tantri?ka tradicija stavlja naglasak na pripreme za vo?enje ljubavi. Erotski rituali kao oni navedeni gore se fokusiraju na razmjeni uitka, bu?enju osjetila i omogu?avanju paru da komunicira na visokom fizi?kom i emocionalnom stupnju.

Odrite visoki stupanj intimnosti. Gledajte jedno drugo ravno u o?i koliko god moete. Obaspite lice, vrat i ramena vaeg ljubavnika laganim poljupcima i ap?ite slatke sitnice tako da mu koljena klecaju, a srce bre kuca. Pomognite jedno drugom da se osje?a voljeno i poeljno.

Idite polako. Dugo i sporo napredovanje pomae mukarcima u kontroliranju orgazma, a kod ena pobu?uje uzbu?enje. Fokusirajte se jedno na drugo. Ako vam misli odlutaju, uptrijebite kretnje tijela da vas vrate i koncentrirajte se na svog ljubavnika i radost seksa.

Kontrolirajte disanje. Oduprite se potrebi da diete brzo. Brzo disanje i dahtanje uzrokuje uzbu?enje i ubrzava orgazam. Umjesto toga, diite polako i duboko, iz stomaka, postepeno izdiu?i. Postane li vam disanje ?ujno (neki predlau da proizvodite zvukove kao Darth Vader), to moe zaokupiti vau svijest i lake ?ete kontrolirati, osobito mukarci, napredovanje orgazma.

Mijenjajte poloaje kako bi istraili svoju fleksibilnost. Mnogi poloaji nam mogu pomo?i da prebrodimo vlastite zapreke. Oni nam omogu?uju da prije?emo preko vlastitih drutvenih pravila ponaanja i istraimo tabue kao izvore seksualne i ljudske snage, kao to to poti?e drevna tantri?ka tradicija. Eksperimentiraju?i s razli?itim poloajima, u kojima je ponekad dominantan mukarac, a ponekad ena, istraujete svoju sposobnost da budete snani i njeni, da dajete i primate.

Viestruki orgazmi za mukarce

Tantri?ki seks razlikuje doivljaj orgazma od ejakulacije. Iako se ?esto doga?aju istovremeno, mukarci su sposobni posti?i orgazam bez ejakulacije. Suzdravaju?i se, mukarci mogu doivjeti nekoliko " mini orgazama". To ne zna?i da uop?e ne?ete ejakulirati, ve? da moete kontrolirati svoj klimaks.
Napnite pubi?ne mii?e. Pubi?ni mii?i, koji se proteu od stidne do trti?ne kosti, su glavni seksualni mii?i. To su isti mii?i kojima spre?avate isticanje urina. Ako ih ispravno koristite, pubi?ni mii?i vam omogu?uju da zaustavite ejakulaciju i dalje uivate u seksu. Evo kako: stiskajte pubi?ne mii?e tri puta dnevno, ponavljaju?i to 20 25 puta. Jednom kad su vam pubi?ni mii?i u top formi, mo?i ?ete ih napeti tako da prokliu kroz orgazam, a da ne ejakulirate ili izgubite erekciju.

Opustite se. Iako zvu?i paradoksalno, vano je za mukarce da budu oputeni za vrijeme visokog uzbu?enja. Ako osjetite kretanje ejakulacije duboko udahnite i prekinite vo?enje ljubavi na onoliko dugo dok se ne smirite. Opustite se i pokuajte energiju iz penisa usmjeriti gore prema tijelu. Opustite none prste, stranjicu i ramena i to ?e vam pomo?i da odgodite orgazam.

Kada vi i va partner vodite ljubav, idite polako, omogu?ite da se uzbu?enje postepeno razvija. Prije nego to vae uzbu?enje dosegne vrhunac, opustite se na trenutak, stisnite pubi?ne mii?e i duboko udahnite. Nastavite s vo?enjem ljubavi i dalje stvaraju?i uzbu?enje.
Zatim, opet se opustite, stisnite pubi?ne mii?e i diite. Nastavite jahati na uzburkanim valovima sve dok ne budete blizu vrhunca. Tada otvorite o?i, opustite pubi?ne mii?e i duboko udahnite i iskusite radost orgazma bez ejakulacije. Budu?i da ove tehnike zahtjevaju vjebu, o?ekujte nekoliko propalih pokuaja prije nego to postignete savrenstvo.

Osloba?anje enskog orgazma

?esto se kae da se enin najmo?niji seksualni organ nalazi izme?u njenih uiju. Budu?i da strah, krivnja, stres i druge uznemiruju?e misli mogu unititi elju, enama je ?esto potrebno da se koncentriraju na osje?aje, a ne da razmiljaju kada ?e voditi ljubav. Predahnite kako biste ugodili jedno drugom, ru?no ili oralno, to je odli?an na?in da suzbijete bilo kakva dugotrajna odga?anja i postignete jedan ili vie orgazama.

Mnogim enama je potrebna stimulacija klitorisa za vrijeme seksa da bi dosegle orgazam. Produeno milovanje klitorisa njenom i strpljivom rukom je za mnoge klju? seksualnog ispunjenja. Koristite uzdahe koji ?e voditi vaeg ljubavnika, pokazuju?i mu kako da vas miluje ba kako vi elite.

Mitska Grafenberg to?ka (G to?ka) se u Tantri naziva 'sveta to?ka'. Ova potentna i misteriozno erogena zona je smjetena oko dva do tri in?a gore s prednje strane vaginalnog kanala. Kad je vaa ljubavnica uzbu?ena stavite svoj prstenjak u njenu vaginu tako da vrhom prsta dodirujete unutarnji zid.

G-to?ka je veli?ine izme?u graka i nov?i?a s malo naboranom teksturom. Za neke ene, ali ne za sve, njena stimulacija moe proizvesti mo?ne orgazme i ?ak i enski ejakulat. Me?utim, nemojte pretjerati u stimulaciji ove osjetljive to?ke.

Trackback(0)
Komentari (8)add comment

drazen medved said:

preporu?am autoru: sadashiva tantra

http://www.dvostrukaduga.hr/index.php?option=content&task=view&id=546&Itemid=82 smilies/tongue.gif
 
report abuse
vote down
vote up
Prosinac 16, 2008
Votes: +14

saraeli said:

sver je bas lijepo objasnjeno ali izgleda smo ja i moj partner od onih kojima treba jos poblize objasniti mozda cak i demonstrirati svakako bih voljeli konzumirati i bolje znati kako ga iskoristiti jer seks je stvarno poslije nase djece najbolje u zivotu stvoreno
 
report abuse
vote down
vote up
Ožujak 24, 2009
Votes: +3

maleni said:

imam vjere u ovo i vjerujem da ce mi ovo biti potez zivota
 
report abuse
vote down
vote up
Rujan 11, 2009
Votes: +3

lovergirl said:

svaka cast autoru teksta...s tantrickim seksom sam se uvijek osjecala kao da me partner tretirao ko djevicu, uvijek sam svrsavala, nekad i visestruko. sa kasnijim partnerima se nisam povezala na zadovoljavajuc nacin, niti svrsila s ijednim. presla sam na nesto divljiji seks, sa spankanjem i prostotama stalno sam izuzetno uzbu?ena ali ne mogu svrsiti i nerjetko ostanem samo frustrirana, eventualno ako me partner zadovolji rukom.
sadanji je zainteresiran za sve samo ni sama ne znam odakle poceti, clanak me podsjetiosmilies/smiley.gif
 
report abuse
vote down
vote up
Siječanj 30, 2010
Votes: +6
..., Lowly rated comment [Show]

aleksej said:

Sjajan tekst,ali i sjajno se osecam sto sam dosta stvari i pre citanja ovog teksta praktikovao i drzao se ! Pocev od onog da obostrano uzivamo,a ne da mi cilj bude da sebe zadovoljim ,kao sto vecina muskaraca radi !
 
report abuse
vote down
vote up
Srpanj 24, 2011
Votes: +5

demi said:

fantasticno napisano. ovaj text bi bilo lijepo pokloniti partneru i uzivati skupa. da li bi bilo tesko autoru texta da nekako pronadje slike i ubaci u text radi lakseg ilustrovanja teza?
sa mojom devojkom sam probao dosta toga i pre nego sam procitao ovo, a najvise je pomoglo saputanje i nezni dodiri...
 
report abuse
vote down
vote up
Lipanj 10, 2012
Votes: +1

Napišite komentar
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
smile
wink
laugh
grin
angry
sad
shocked
cool
tongue
kiss
cry
smaller | bigger

security image
Upišite prikazane znakove


busy
Ažurirano ( četvrtak, 23 Listopad 2008 08:03 )